You are here:    Home      ई वार्ता

ई वार्ता

जून २०१५ डाउनलोड
जुलै २०१५ डाउनलोड
ऑगस्ट २०१५ डाउनलोड
सप्टेंबर २०१५ डाउनलोड
ऑक्टोबर २०१५ डाउनलोड
नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
जानेवारी २०१६ डाउनलोड
फेब्रुवारी २०१६ डाउनलोड
मार्च २०१६ डाउनलोड
एप्रिल २०१६ डाउनलोड
मे २०१६ डाउनलोड
जून २०१६ डाउनलोड
जुलै २०१६ डाउनलोड
ऑगस्ट २०१६ डाउनलोड
सप्टेंबर २०१६ डाउनलोड
ऑक्टोबर २०१६ डाउनलोड
नोव्हेंबर २०१६ डाउनलोड

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.