You are here:    Home      वसई विरार      प्रशासन      प्रशासकीय विभाग

प्रशासकीय विभाग

  • नाव
  • हुद्दा
  • संपर्क क्रमांक
  • कार्यक्षेत्र
  • नाव
   श्री. संजय हेरवाडे
  • हुद्दा
   अतिरीक्त आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ७५०६२६७७८८
  • कार्यक्षेत्र
   प्रभाग समिती-ए, ई, एच व आय
  • नाव
   श्री. रमेश मनाळे
  • हुद्दा
   अतिरिक्त आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ८६०५९९४४८८
  • कार्यक्षेत्र
   प्रभाग समिती-बी, सी, डी, एफ व जी
  • नाव
   डॉ. किशोर गवस
  • हुद्दा
   उप-आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ९९६०६८५०८५
  • कार्यक्षेत्र
   प्रभाग समिती-बी, सी, डी, एफ व जी
  • नाव
   श्री. रतेश किणी
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ८०८७६१०३८४
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती ए) बोळींज विरार(प.)
   वार्ड – 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36
   प्रभाग कार्यालय-ए, पहिला माळा, मच्छी मार्केटच्या वरती, बोळींज नाका, विरार(प.)
  • नाव
   श्री. विजय चव्हाण
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक

   ८८८८८६४३१४

  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती बी) विरार(पू)
   वार्ड- 25,26,27,28,30,37,38,39,47,49,50,52,54
   व.वि.श.म. मुख्यालय, विरार पोलीस स्थानकासमोर बाझार वार्ड, विरार(पू.)
  • नाव
   श्री. अंबादास सरवदे
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ९९६७९५६२५३
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती सी) चंदनसार
   वार्ड – 1,2,6,7,8,9,10,11,12,18,19,21,22,23,24
   व.वि.श.म. मुख्यालय, तळमजला, विरार (पू.)
  • नाव
   सौ. मनाली शिंदे
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ९८२२९८७९००
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती-डी) नालासोपारा(पूर्व)
   वार्ड- 48,51,62,63,64,66,69,70,78,79,80,83,86,87,92
   प्रभाग कार्यालय डी, आचोळे तलावाजवळ, नालासोपारा(पू.)
  • नाव
   श्री. रागेश राठोड
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ९८२३८४३९२१
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती ई) नालासोपारा प.
   वार्ड- 53,55,56,57,58,59,60,61,65,81,82,84,94
   प्रभाग कार्यालय ई, अनंत मच्छी मार्केट जवळ, नालासोपारा (प.)
  • नाव

   सौ. दिपाली ठाकूर

  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ७८७५३९२९९९
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती-एफ) धानीव-पेल्हार
   वार्ड- 5,40,41,42,43,44,45,46,67,68,71,72,73
   प्रभाग कार्यालय एफ, पेल्हार गाव, नालासोपारा (पू.)
  • नाव

   श्री. प्रशांत चौधरी

  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ८००७३४६८२५
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती जी) वालीव
   वार्ड- 74,75,76,77,88,89,90,91,105,115
   प्रभाग कार्यालय, वालीव नाका, वसई(पू.)
  • नाव
   श्री.ग्लिसन घोन्सालवीस
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक

   ९९२२५००८७९

  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती एच) नवघर-मानिकपुर
   वार्ड- 85,93,95,96,97,98,99,100,101,102,104
   नवघर-माणिकपूर प्रभाग कार्यालय, एस. टी. डेपो जवळ, वसई(प.)
  • नाव
   श्री. विकास पाडवी
  • हुद्दा
   प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
  • संपर्क क्रमांक
   ८१४९६१७६७६
  • कार्यक्षेत्र
   (प्रभाग समिती आय) वसई
   वार्ड- 103,106,107,108,109,110,111,112,113,114
   प्रभाग कार्यालय, पारनाका, सर डी. एम. पेटीट हॉस्पिटल जवळ, वसई(प.)

  Comments are closed.

  आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

  ई निविदा / दर पत्रक

  इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
  इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

  वसई-विरार शहर महानगरपालिका

  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.