You are here:    Home      वसई विरार      प्रशासन      विविध विभाग

विविध विभाग

 • आस्थापना विभाग
 • सार्वजनिक बांधकाम विभाग
 • अतिक्रमण विभाग
 • नगररचना विभाग
 • महिला व बालकल्याण विभाग
 • लेखा विभाग
 • लेखापरीक्षण विभाग
 • अपंग कल्याण विभाग
 • संगणक विभाग
 • जाहिरात विभाग
 • घरपट्टी विभाग
 • पाणीपट्टी विभाग
 • अग्निशमन विभाग
 • आपत्ती विभाग
 • आरोग्य विभाग
 • राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान
 • माहितीचा अधिकार
 • परिवहन विभाग
 • जन्म मृत्यू विभाग
 • विवाह नोंदणी विभाग
 • विद्युत विभाग
 • सामान्य प्रशासन विभाग
 • नगर सचिव विभाग
 • वृक्ष प्राधिकरण

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
 • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.