You are here:    Home      लोकोपयोगी माहिती

लोकोपयोगी माहिती

शहर विकास आराखडा डाउनलोड
करारनामा दस्तक डाउनलोड

सेवा हमी कायदा डाउनलोड
लोकसंख्या व पाण्याचे अस्तित्वातील स्त्रोत डाउनलोड


आर्थिक वर्ष २०१३-१४ डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०१५-१६ डाउनलोड


मागणी संग्रह डाउनलोड


सर्वसाधारण सभा अंदाजपत्रक २०१६-१७ डाउनलोड


पाण्याचा व्यात्यय कमी करणेसाठी कृती आराखडा डाउनलोड
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांची यादी डाउनलोड
सन २०१०-२०११ डाउनलोड
सन २०११-२०१२ डाउनलोड
सन २०१२-२०१३ डाउनलोड
सन २०१३-२०१४ डाउनलोड
सन २०१४-२०१५ डाउनलोड
सन २०१५-२०१६ डाउनलोड
सन २०१६-२०१७ डाउनलोड
दवाखाने_२०१६ डाउनलोड
दवाखाने_२०१७ डाउनलोड
शाळा_२०१६-२०१७ डाउनलोड
अनधिकृत होर्डिंग्स यादी डाउनलोड
वृक्षगणना अहवाल डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
सर्व महानगरपालिका कर्मचा-यांसाठी भरती नियमांची अधिसूचना डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिकातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी डाउनलोड
महाराष्ट्र राज्यात सन २०१८ सालासाठी सार्वजनिक सुट्यांची यादी डाउनलोड

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.