You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
sr.no Tender Number Short Description Department Tender Type Date
535  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत ६० वर्षावरील जेष्ठ महिलांसाठी मेळावे घेणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १३/१२/२०१९
534  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वाचनालयाकरिता NIC ची ई-ग्रंथालय संगणक प्रणाली वापरणेकरिता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०४/१२/२०१९
533  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी Sanitory Napkin Incinetator Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
532  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी Sanitory Napkin Dispenser Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
531  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी ICT Based Feedback Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
530  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती एच येथील सार्व. वाचनालयातील रोजच्या वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी,व इतर भाषेतील वृत्तपत्रांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०४/१२/२०१९
529  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१९
528  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील उद्यानांमध्ये हायटेक पोर्टेबल बायोगॅस प्लांन्ट बसविणे कामी दरपत्रक उद्यान विभाग Download ०३/१२/२०१९
527  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए) कार्यक्षेत्रातील आगाशी कार्यालयात इन्व्हर्टरची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २९/११/२०१९
526  

वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिकेची रुग्णालये, माता बाल संगोपन केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच विविध ठिकाणी एअर प्युरीफायर बसविणे करिता दरपत्रक मुख्यालय Download २७/११/२०१९
525  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ येथील वाचनालयाकरिता रोजच्या वापरात असलेली इंग्रजी, मराठी व इतर भाषेतील वृत्तपत्रे व दिवाळीअंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत ग्रंथालय विभाग Download २०/११/२०१९
524  

वसई विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता कामांसाठी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१९
523  

वसई विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता कामांसाठी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१९
522  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन विभागाकरीता साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
521  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन विभागाकरीता प्रिन्टिंग स्टेशनरी व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
520  

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्रीडा विभागामार्फत महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा २०१९ Audio Jingle व Audio Theme Song तयार करणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
519  

महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी ट्रॉफी, सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
518  

महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
517  

महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
516  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी तुळींज रुग्णालय व माताबालसंगोपन केंद्र सर्वोदय वसाहत रुग्णालय करीता स्टॅबीलायझर पुरविणे व बसविणे करीता दरपत्रक विदयुत विभाग Download १५/११/२०१९
515  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विरार (पुर्व) येथील सर्वे नं. १६ बहुद्देशिय इमारतीच्या चौथा मजलावर वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात ८० क्यु. मिटर ७० ते ८० पाणी लिटर क्षमतेचे वॉटर एअर कुलर बसविणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २०/०९/२०१९
514  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील मुख्यालय व ९ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये जन्म-मृत्यु विभाग व स्वच्छ भारत कक्षा अंतर्गत असलेल्या कलर प्रिंटरसाठी टोनर खरेदी करणे कामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १३/०९/२०१९
513  

वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची ऑडीओ विडिओ जाहिरात तयार करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
512  

वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा माहितीपट तयार करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
511  

वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे ग्राफिक अॅड तयार करणे व प्रसिद्धी करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
510  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई, विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०९/०९/२०१९
509  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती डी करिता जंतुनाशक पावडर उपलब्ध करून देणे कामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०९/२०१९
508  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती जी,एच व आय हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धेकांकरिता Online Web Portal तयार करून स्पर्धाप्रकाराप्रमाणे डाटाइन्ट्री करणे इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download २७/०८/२०१९
507  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती डी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २७/०८/२०१९
506  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बी व सी हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धेकांकरिता Online Web Portal तयार करून स्पर्धाप्रकाराप्रमाणे डाटाइन्ट्री करणे इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक महापौर कार्यालय Download २६/०८/२०१९
505  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सी, चंदनसार विभागामध्ये जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
504  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सी, चंदनसार विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
503  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रात गणेशोत्सव मंडपात जंतुनाशक पावडरची फवारणी करण्यासाठी जंतुनाशक पावडर पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
502  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
501  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
500  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
499  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी फोरक्लीप वाहन भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
498  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नायलॉन दोरी खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
497  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
496  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ हद्दीतील सार्वजनिक गणेश उत्सव २०१९ करिता सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
495  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
494  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download २०/०८/२०१९
493  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
492  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
491  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश व दोर पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
490  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी, दुरुस्ती व ३ निर्माल्य कलश दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
489  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग समिती बी नालासोपारा पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक सूचना प्रभाग समिती बी Download १९/०८/२०१९
488  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता जैविक माशी प्रतिबंधक पुरविणे कामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१९
487  

महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी स्टेरी ए.ए.एफ.एम.मल्टी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
486  

महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी बॅक्टोडेक्स पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
485  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download ०६/०८/२०१९
484  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विरार पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावावर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती बी Download ०६/०८/२०१९
483  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गणेश व भाबळ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ३१/०७/२०१९
482  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी), चंदनसार विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी जंतुनाशके व किटकनाशके पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ३१/०७/२०१९
481  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विदयुत) यांच्याकडील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१९
480  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाच्या विविध कामांची जाहीर सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
479  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
478  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील संगणक दुरुस्त करणे कामी लागणारे साहित्य व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवून इंस्टॉलेशन करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २३/०७/२०१९
477  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता दंतचिकित्सा साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१९
476  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती जी Download १८/०७/२०१९
475  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता उपकरणे खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
474  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
473  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/०७/२०१९
472  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१९-२० या वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहिके व दिवाळीअंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download १०/०७/२०१९
471  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०९/०७/२०१९
470  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके व साप्ताहिके इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक प्र.स.सी. Download २७/०६/२०१९
469  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालयात असलेल्या झेरॉक्स मशीन करिता टोनर खरेदी करणेबाबत दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
468  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर, स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
467  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक १२ मधील उर्दुशाळा येथे आमदार निधी अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिरात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २४/०६/२०१९
466  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता यू.पी.एस व इतर साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
465  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता एच पी लेजर जेट १००७/१०२० प्रिंटर टोनर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
464  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
463  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए करीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे दूरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग Download २१/०६/२०१९
462  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए आरोग्य विभागाकरिता जंतुनाशक पावडर खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १८/०६/२०१९
461  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १८/०६/२०१९
460  

महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशीनचे दुरुस्तीकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download १७/०६/२०१९
459  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या कार्यालयात ३२” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
458  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सभापती यांच्या कार्यालयात ४३” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
457  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील आपतकालीन केंद्र दिवाणमान येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
456  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील तरण तलाव येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
455  

वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उद्भव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे पाणीपुरवठा विभाग Download १४/०६/२०१९
454  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरिता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download १२/०६/२०१९
453  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील विशेष नियोजन प्राधिकरण कक्षातील वातानुकूल यंत्रणाचे आऊट डोअर युनिट बाहेरच्या दिशेला स्थलांतरित करून पुर्नस्थापित करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
452  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, दुसरा मजला येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात १.५ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
451  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील तिसरा मजला येथील सर्व्हर रूममध्ये १ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा व पंखा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
450  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके, साप्ताहिके व दिवाळी अंक इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०७/०६/२०१९
449  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवेचा माहितीपट तयार करणेकामी जाहीर दरपत्रक सूचना वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०६/०६/२०१९
448  

व.वि.श.महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागामध्ये पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेबाबतचे दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०४/०६/२०१९
447  

व.वि.श.म अंतर्गत एच विभागामध्ये उद्यान विभागासाठी दरपत्रकात नमूद साहित्य खरेदी करणेबाबत. प्र.समिती एच Download ३१/०५/२०१९
446  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
445  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगांव विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
444  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे नाळे राजोडी विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
443  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
442  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २७/०२/२०१९
441  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता सिरिंजेस खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
440  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कॉटन व गॉझ खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
439  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एच नवघर येथील वाचनालयातील वॉटर फिल्टर दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download २६/०२/२०१९
438  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २५/०२/२०१९
437  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
436  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे नाळे राजोडी विभागातील उसारा व बाडगुळे तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
435  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगाव (बु.) विभागातील नमुद केलेले तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
434  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील नमुद १ ते १२ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
433  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील सातिवली, महिला बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन (४ नग) बसविणे कामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download २२/०२/२०१९
432  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
431  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
430  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २२/०२/२०१९
429  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील जी. प. शाळा, अनुदानित शाळा तसेच खाजगी शाळेमधील विद्यार्थांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
428  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थांना प्रथोमपचार पेटी देणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
427  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १५/०२/२०१९
426  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील जुचंद्र व सातिवली येथील माता बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन बसविणेबाबत दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०२/२०१९
425  

महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
424  

महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
423  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
422  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
421  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
420  

महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील जीवसंरक्षक साहित्य कृत्रिम श्वसन उपकरण संचाचे दुरुस्ती करीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download २८/०१/२०१९
419  

घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीचे सॉफ्टवेअर सेक्युरिटी ऑडीट करणेकामी जाहीर सूचना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
418  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावर (DP) constraint marking करणे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
417  

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्राचा GIS बेस मॅप अद्यावत करणे बाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
416  

प्रभाग समिती ई प्रभाग क्रमांक ८४ मधील गास मोठा तलाव येथे नवीन दिवाबत्ती व्यवस्था करणे दिवाबत्ती विभाग Download १९/०१/२०१९
415  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता वाचनालयासाठी वृत्तपत्रे,साप्ताहिके,मासिके,पाक्षिके व दिवाळी अंक पुरविणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download १८/०१/२०१९
414  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य ठिकाणी भव्य रांगोळीचे प्रदर्शन ची व्यवस्था करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
413  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता पथनाट्य मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
412  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता शॉर्ट फिल्म मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
411  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता झिंगल मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
410  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत दिव्यांग व अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांनकरिता बालमेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
409  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत महिला मेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
408  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देणेबाबत प्रथम फेर दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
407  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस २६ जानेवारी २०१९ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १४/०१/२०१९
406  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
405  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
404  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
403  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील बसविण्यात आलेल्या अल्ट्रासॉनिक फ्लो मीटर ची दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक पाणी पुरवठा विभाग Download ०८/०१/२०१९
402  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
401  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१/२०१९
400  

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जनजागृती करणेसाठी कचऱ्याच्या वाहनावर स्पीकर लावणे कामी जाहीर दरपत्रक माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download ०१/१/२०१९
399  

महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयातील इंग्रजी,मराठी,व हिंदी वृत्तपत्र,रद्दी विक्री बाबत वाचनालय विभाग Download २८/१२/२०१८
398  

वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागातील कामाकरिता पाणी पुरवठा विभाग मुख्यालय मार्फत जाहीर नोटीस पाणी पुरवठा विभाग Download २७/१२/२०१८
397  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती अे विदुयत विभागातील कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागा (विदुयत ) मार्फत जाहीर नोटीस विदयुत विभाग Download १३/१२/२०१८
396  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण देणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
395  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लेैगिंक शिक्षणा संदर्भात समज व गैरसमज याबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
394  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यसनाविषयी जागृती या विषयावर व्याख्याने आयोजित करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
393  

महानगरपालिका हद्दीतील अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देण्याबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
392  

महानगपालिकेच्या वैदयकीय आरोग्य विभागाकरिता ELISA reader, ELISA Washer खरेदी करणे बाबत वैदयकीय आरोग्य विभाग Download १२/१२/२०१८
391  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत जि.प.शाळा,अनाथ आश्रम,अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी या संबंधित मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ११/१२/२०१८
390  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१२/२०१८
389  

प्रभाग समिती सी, पहिला मजला प्रभारी सहाय्यक आयुक्त,महिला बाल कल्याण यांच्या दालनात १ टन थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे व पंखा आणि ट्युबलाईट यांची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download ०१/१२/२०१८
388  

महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन २०१८ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २७/११/२०१८
387  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
386  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी ट्रॉफी,सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
385  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर विभागीय शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
384  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १७/११/२०१८
383  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी कराटे मॅट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
382  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
381  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
380  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
379  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
378  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १२/११/२०१८
377  

निविदा क्रमांक: 2018_VVCMC_332503_1 सदर निविदेचा लखोटा क्र.२ चा अहवाल माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/११/२०१८
376  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
375  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
374  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
373  

प्रभाग समिती सी येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दिवाळी अंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०१/११/२०१८
372  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download ३०/१०/२०१८
371  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सचिव विभागाकरीता व नवीन बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये कार्यरत महिला व बालकल्याण, स्वच्छ भारत कक्षाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
370  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रभाग समिती अंतर्गत होणाऱ्या सभा/बैठकांकरीता चार नग प्रोजेक्टर व दोन स्क्रिन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
369  

महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २९/१०/२०१८
368  

महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मासिक पाळी या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
367  

महिला व बालकल्याण समिती मार्फत चांगला स्पर्श वाईट स्पर्श या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
366  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या, प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी दिवाळीअंक खरेदी करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download २६/१०/२०१८
365  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २५/१०/२०१८
364  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download २३/१०/२०१८
363  

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागरिकांच्या तक्रारींकरिता व्हाट्सअँप सुविधा असणारा मोबाईल/टॅब (पोस्टपेड सिमकार्ड सहित) खरेदी करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १७/१०/२०१८
362  

महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती आय विभागीय कार्यालयामधील R.O मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक पाणीपुरवठा विभाग Download १७/१०/२०१८
361  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती जी,एच व आय हद्दीतील शालेय विद्यार्थांसाठी ५ डिसेंबर ते ८ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान होणाऱ्या शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धकाचे डेटा एन्ट्री व इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/१०/२०१८
360  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
359  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी, विदयुत विभागातील कामांकरिता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
358  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व.वाचनालयासाठी २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके, पाक्षिके व साप्ताहिके व दिवाळी अंक पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download ०६/१०/२०१८
357  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०६/१०/२०१८
356  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (सी) चंदनसार येथील सर्वे नं.१६ मधील सभागृहात ध्वनी प्रक्षेपण यंत्रणा बसवुन कार्यान्वित करून १ वर्ष देखभाल दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०५/१०/२०१८
355  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी कार्यक्षेत्रातील नवीन दिवाबत्ती कामांची जाहीर निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०३/१०/२०१८
354  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील विविध विभागांकरिता कॉम्पुटर व प्रिंटर यांचे स्पेअर पार्टस खरेदी पुरविणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
353  

NIC प्रणाली द्वारे ई-निविदा प्रक्रियेसाठी व ई ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक असलेल्या Digital Signature Certificate बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
352  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,ग्रंथालय विभागाकरिता कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २८/०९/२०१८
351  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्वच्छ भारत २०१८ अंतर्गत लघुपट तयार करणेसाठी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०९/२०१८
350  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत माहिती पट हे हिंदीमध्ये डबिंग करण्याकरिता दरपत्रक नागरी उपजिविका केंद्र Download १२/०९/२०१८
349  

Setting up facility for processing/treating/disposal of municipal solid waste with state of art waste to energy & Bio mining plant on Design-build-operate-Transfer(DBOT) Basis at Gokhivare  SWM Department Download 11/09/2018
348  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमधील ९ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये जन्म-मृत्यु व विवाह नोंदणी विभागांकरीता कलर प्रिंटर खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०७/०९/२०१८
347  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उदभव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे बाबत दरपत्रक   पाणी पुरवठा विभाग Download ०६/०९/२०१८
346  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना   विदयुत विभाग Download ०३/०९/२०१८
345  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download ०१/०९/२०१८
344  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरिता साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   क्रीडा विभाग Download ३१/०८/२०१८
343  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकाच्या प्रभाग समिती (सी) चंदनसार अंतर्गत बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये Internet सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०८/२०१८
342  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_336797_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
341  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338089_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
340  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338265_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
339  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_341160_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download २९/०८/२०१८
338  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी) करिता गणपती विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने पुरविणे कामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
337  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नविन फायबर तराफे,टायरचे ट्यूब व नायलॉन दोरी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
336  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
335  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
334  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.GEM/2018/B/59753, GEM/2018/B/58733, GEM/2018/B/68335 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
333  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_334725_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
332  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_332503_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
331  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करीता वाहन (फोरक्लीप) उपलब्ध करून देणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
330  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करिता विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टी.वी. बसविणे कामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
329  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) बोळींज करीता निर्माल्य कलश व तराफे दुरुस्ती व रंगरंगोटी,नवीन तराफे व नायलॉन दोरा पुरविणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
328  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, पहिला मजला येथील मा.उपायुक्त यांच्या दालनात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download २४/०८/२०१८
327  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती डी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download २३/०८/२०१८
326  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीतील श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनादिवशी सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणे व बसविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
325  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
324  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार विभागासाठी झेरॉक्स मशीन पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
323  

प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील बावशेतपाडा तलाव ,गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना करीता नवीन तराफे पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
322  

प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी कलश,दोर व इतर आवश्यक साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
321  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कार्ड छपाई खरेदी करणेकामी दरपत्रक   वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २०/०८/२०१८
320  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी),वालिव कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक आयुक्त यांच्या दालनात टीव्ही बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
319  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील सातिवली महिला बालसंगोपन केंद्रात ड्रायर क्लीनर यंत्र बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
318  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील जनरेटर सर्व्हिसिंग करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
317  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता Inj.Oxytocin खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
316  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
315  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ हद्दीतील विविध उद्यानात व तलावात दिवाबत्ती करणेकामी एल.ई.डी. बल्ब खरेदी करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
314  

वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘ई’ नागरी सुविधा केंद्रात दिवाबत्ती व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
313  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयातील रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी व इतर भाषेतील वृत्तपत्रांची तसेच दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    ग्रंथालय विभाग Download ०४/०८/२०१८
312  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (बी) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
311  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ई) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
310  

वसई विरार शहर महानगरपालिका व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा परिषद ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी स्टेशनरी,क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक    महापौर कार्यालय Download ०२/०८/२०१८
309  

महानगरपालिकेस १५ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०८/२०१८
308   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,मुख्यालयात जलदगतीने High Speed Internet Leasedline सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०७/२०१८
307   सांडपाण्याचे पुनर्विकरण/पुर्नवापरासाठी 5 एमएलडी निव्वळ आउटपुट क्षमतेचे Tertiary Treatment plant (TTP) करिता दरपत्रक    पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०७/२०१८
306   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयातील विदयुत जनित्रकरीता सुट्टे भाग पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
305   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयकरिता नवीन ट्युब लाईट व फॅन पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
304   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ बांधकाम विभागातील कार्यालयाकरिता वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध करून देणेकामी जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
303   प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्वजनिक वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके व सप्ताहिके पुरवठा करण्यासाठी निविदा सूचना    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
302   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयाकरिता रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी वृत्तपत्र,मासिके व दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
301   निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त, ई-निविदा क्र. VVCMC/ITDEPT/1.3/2018-19 [2018_VVCMC_332503_1]    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
300   वसई विरार शहर महानगरपालिकेसाठी कार्यव्यवस्थापन प्रणालीचे Mobile App बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
299   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य विभागात वायरलेस टेलिफोन खरेदी करणेकामी जाहिर दरपत्रक सुचना    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २७/०७/२०१८
298   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील RICOH प्रिंटरचे नविन 20 टोनर खरेदी करून अस्तित्वात असलेल्या 45 टोनरची दुरुस्ती करून रिफील करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २६/०७/२०१८
297   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे मुख्यालय व प्रभाग समिती ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच आणि आय येथील कार्यालयात कुशल मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणाद्वारे पुरविणेबाबत ई-निविदा सुचना    आस्थापना विभाग Download २५/०७/२०१८
296   उप-राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहित राबविणेकामी साहित्य पुरविणेबाबत जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २४/०७/२०१८
295   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य केंद्रांना High Speed इंटरनेट सुविधा पुरविणेकामी जाहीर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
294   महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेबाबत जाहीर दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
293   मुख्य कार्यालयातील,दुसरा मजला येथे मा.अति.आयुक्त-२ यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी दरपत्रक सुचना    विदयुत विभाग Download २१/०७/२०१८
292   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता जिल्हा क्रीडा महिती पुस्तका छपाई करून देणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
291   महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील दुरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
290   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र. ९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता मंडप,डेकोरेटर व कॅटरींग सर्व्हिस पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
289   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
288   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता किरकोळ स्टेशनरी व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
287   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता व्हिडीओग्राफी,फोटोग्राफी,सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
286   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ विदयुत विभागातील कामाकरिता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १३/०७/२०१८
285   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ऐ’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download १२/०७/२०१८
284   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download ०३/०७/२०१८
283   ई-निविदा क्र. ७६८२ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
282   ई-निविदा क्र. ७६८१ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
281   मा.महापौर,मा.उपमहापौर,दैनंदिन कार्यक्रम,सभा वेळापत्रक,मा.महोदयाचे दौरे याचे वेळापत्रक अद्यावत ठेवणेकरिता मोबाईल वर Android/IOS अँप तयार करणे व तो अद्यावत ठेवणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
280   मा.महापौर,मा.उपमहापौर,मा.स्थायी समिती, मा.सभागृह नेता यांचे कार्यालयात कॉफी/टी व्हेंडिंग मशीन्स पुरविणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
279   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १९/०४/२०१८
278   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
277   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
276   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १६/०४/२०१८
275   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) कार्यक्षेत्रातील धानीव व बिलालपाडा कार्यालयाकरिता १ इन्व्हर्टर व २ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहिर सुचना    विदयुत विभाग Download ११/०४/२०१८
274   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०७/०४/२०१८
273   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
272   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
271   प्रभाग समिती(बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download २२/०३/२०१८
270   निविदा क्रमांक:७२३०-पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/०३/२०१८
269   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती-ए अंतर्गत बोळींज विभागातील विविध मार्केट आणि किरकोळ बाजार फी वसुली कामी जाहीर ई-निविदा सुचना    मार्केट विभाग Download १४/०३/२०१८
268   वसई विरार शहर महानगरपालिका, सर्वे नं.१६,बहुद्देशिय इमारत,४ था मजला येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे दालनात १.५ टन वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
267   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त सो.,यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
266   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील,मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनातील अँन्टी चेंबर मध्ये १ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
265   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनात १.५ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
264   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सुचना    विद्युत विभाग Download १२/०३/२०१८
263   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभाग समितीच्या ग्रंथालयासाठी वस्तुंचा पुरवठा करणेकामी जाहीर निविदा    ग्रंथालय विभाग Download ०७/०३/२०१८
262   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/०३/२०१८
261   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
260   महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(लेदरच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
259   महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(चामड्याच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
258   प्रभाग समिती (बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेसाठी जाहीर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download २०/०२/२०१८
257   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (बी) विरार पुर्व कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १७/०२/२०१८
256   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा(प.) कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १६/०२/२०१८
255   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षाकरीता लागणारी वृत्तपत्रे,नियतकालिके तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download १६/०२/२०१८
254   प्रभाग समिती (ई ) बांधकाम विभागातील कामाकरिता जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download १६/०२/२०१८
253   महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागासाठी साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    अतिक्रमण विभाग Download १५/०२/२०१८
252   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40226 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १४/०२/२०१८
251   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “ई” हद्दीतील एस.टी.डेपो. रस्त्यावरील सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणेकामी जाहिर सूचना    विद्युत विभाग Download १४/०२/२०१८
250   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40161 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
249   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40145 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
248   महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशिनचे दुरुस्ती करीता आवश्यक स्पेअरपार्ट साहित्य पुरविणेकरीता जाहीर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०५/०२/२०१८
247   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ऐ विदयुत कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०३/०२/२०१८
246   वसई-विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, सचिव विभागा करीता दोन रेकॉर्डिंग आयपॉड खरेदी करणेसाठी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २४/०१/२०१८
245   GEM पोर्टल द्वारे प्रिंटर खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
244   GEM पोर्टल द्वारे संगणक संच खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
243   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा    बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१८
242   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती(ई) नालासोपारा(प.) येथील सोपारानिर्मळ रस्त्यालगतच्या क्रिकेट मैदानावर होणाऱ्या टुर्नामेंट्स करिता ट्रॉफी व मेडल मागविणेकरिता दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २७/१२/२०१७
241   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती “बी” प्रभागातील विद्युत विभागातील विकास कामे    विद्युत विभाग Download १६/१२/२०१७
240   महानगरपालिकेच्या सर डि. एम. पेटीट रुग्णालय,वसई येथे नविन दुरध्वनी यंत्रणा व साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य Download १६/१२/२०१७
239   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१७
238   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मॅरेथॉन २०१७ करीता स्टेशनरी, हार्डवेअर व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २९/११/२०१७
237   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय,माहिती तंत्रज्ञान विभाग व आयुक्त कार्यालय या विभागांकरीता ऑल इन वन मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर व बायडींग मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/११/२०१७
236   वसई विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शहरी बेघरांना निवारा या उपांगा अंतर्गत शहरी बेघर व्यक्तींना जेवण,नाश्ता,चहा याकरिता दरपत्रक    NULM विभाग Download २०/११/२०१७
235   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
234   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
233   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बोळींज कार्यक्षेत्रातील प्र .क्र १४ मधील जुना विवा कॉलेज समोरील मलांज रोड वरील चौकातील ४ पोल स्टचर्र विदुयत पोल काढणे व मिनी पिलर फिडर स्थलांतर करणे कामी चे दरपत्रक    विदुयत विभाग Download १५/११/२०१७
232   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी सुरक्षा रक्षक(security guard),बाऊन्सर(Bouncer) पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १४/११/२०१७
231   प्रभाग समिती डी कार्यालय बहुउद्देशीय इमारत येथे CCTV व्यवस्था करणेबाबत चे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
230   आचोळे तलाव येथील वृक्षप्राधिकरण विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेबाबतचे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
229   महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती “ई” कार्यालयाकरीता मशिन खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०७/११/२०१७
228   महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये आग विझवणेसाठी ‘फायर एक्स फायर एस्टिंग्युशर बॉल’ पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०७/११/२०१७
227   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयात,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अग्निशमन केंद्रांमध्ये Jio चे डोंगल व ॲडेप्टर पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०६/११/२०१७

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.