You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
sr.no Tender Number Short Description Department Tender Type Date
502  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
501  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
500  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
499  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी फोरक्लीप वाहन भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
498  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नायलॉन दोरी खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
497  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
496  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ हद्दीतील सार्वजनिक गणेश उत्सव २०१९ करिता सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
495  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
494  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download २०/०८/२०१९
493  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
492  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
491  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश व दोर पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
490  

प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी, दुरुस्ती व ३ निर्माल्य कलश दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
489  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग समिती बी नालासोपारा पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक सूचना प्रभाग समिती बी Download १९/०८/२०१९
488  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता जैविक माशी प्रतिबंधक पुरविणे कामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१९
487  

महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी स्टेरी ए.ए.एफ.एम.मल्टी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
486  

महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी बॅक्टोडेक्स पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
485  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download ०६/०८/२०१९
484  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विरार पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावावर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती बी Download ०६/०८/२०१९
483  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गणेश व भाबळ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ३१/०७/२०१९
482  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी), चंदनसार विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी जंतुनाशके व किटकनाशके पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ३१/०७/२०१९
481  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विदयुत) यांच्याकडील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१९
480  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाच्या विविध कामांची जाहीर सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
479  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
478  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील संगणक दुरुस्त करणे कामी लागणारे साहित्य व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवून इंस्टॉलेशन करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २३/०७/२०१९
477  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता दंतचिकित्सा साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१९
476  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती जी Download १८/०७/२०१९
475  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता उपकरणे खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
474  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
473  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/०७/२०१९
472  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१९-२० या वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहिके व दिवाळीअंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download १०/०७/२०१९
471  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०९/०७/२०१९
470  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके व साप्ताहिके इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक प्र.स.सी. Download २७/०६/२०१९
469  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालयात असलेल्या झेरॉक्स मशीन करिता टोनर खरेदी करणेबाबत दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
468  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर, स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
467  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक १२ मधील उर्दुशाळा येथे आमदार निधी अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिरात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २४/०६/२०१९
466  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता यू.पी.एस व इतर साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
465  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता एच पी लेजर जेट १००७/१०२० प्रिंटर टोनर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
464  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
463  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए करीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे दूरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग Download २१/०६/२०१९
462  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए आरोग्य विभागाकरिता जंतुनाशक पावडर खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १८/०६/२०१९
461  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १८/०६/२०१९
460  

महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशीनचे दुरुस्तीकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download १७/०६/२०१९
459  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या कार्यालयात ३२” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
458  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सभापती यांच्या कार्यालयात ४३” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
457  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील आपतकालीन केंद्र दिवाणमान येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
456  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील तरण तलाव येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
455  

वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उद्भव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे पाणीपुरवठा विभाग Download १४/०६/२०१९
454  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरिता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download १२/०६/२०१९
453  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील विशेष नियोजन प्राधिकरण कक्षातील वातानुकूल यंत्रणाचे आऊट डोअर युनिट बाहेरच्या दिशेला स्थलांतरित करून पुर्नस्थापित करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
452  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, दुसरा मजला येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात १.५ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
451  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील तिसरा मजला येथील सर्व्हर रूममध्ये १ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा व पंखा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
450  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके, साप्ताहिके व दिवाळी अंक इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०७/०६/२०१९
449  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवेचा माहितीपट तयार करणेकामी जाहीर दरपत्रक सूचना वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०६/०६/२०१९
448  

व.वि.श.महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागामध्ये पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेबाबतचे दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०४/०६/२०१९
447  

व.वि.श.म अंतर्गत एच विभागामध्ये उद्यान विभागासाठी दरपत्रकात नमूद साहित्य खरेदी करणेबाबत. प्र.समिती एच Download ३१/०५/२०१९
446  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
445  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगांव विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
444  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे नाळे राजोडी विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
443  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
442  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २७/०२/२०१९
441  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता सिरिंजेस खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
440  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कॉटन व गॉझ खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
439  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एच नवघर येथील वाचनालयातील वॉटर फिल्टर दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download २६/०२/२०१९
438  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २५/०२/२०१९
437  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
436  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे नाळे राजोडी विभागातील उसारा व बाडगुळे तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
435  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगाव (बु.) विभागातील नमुद केलेले तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
434  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील नमुद १ ते १२ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
433  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील सातिवली, महिला बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन (४ नग) बसविणे कामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download २२/०२/२०१९
432  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
431  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
430  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २२/०२/२०१९
429  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील जी. प. शाळा, अनुदानित शाळा तसेच खाजगी शाळेमधील विद्यार्थांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
428  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थांना प्रथोमपचार पेटी देणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
427  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १५/०२/२०१९
426  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील जुचंद्र व सातिवली येथील माता बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन बसविणेबाबत दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०२/२०१९
425  

महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
424  

महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
423  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
422  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
421  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
420  

महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील जीवसंरक्षक साहित्य कृत्रिम श्वसन उपकरण संचाचे दुरुस्ती करीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download २८/०१/२०१९
419  

घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीचे सॉफ्टवेअर सेक्युरिटी ऑडीट करणेकामी जाहीर सूचना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
418  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावर (DP) constraint marking करणे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
417  

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्राचा GIS बेस मॅप अद्यावत करणे बाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
416  

प्रभाग समिती ई प्रभाग क्रमांक ८४ मधील गास मोठा तलाव येथे नवीन दिवाबत्ती व्यवस्था करणे दिवाबत्ती विभाग Download १९/०१/२०१९
415  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता वाचनालयासाठी वृत्तपत्रे,साप्ताहिके,मासिके,पाक्षिके व दिवाळी अंक पुरविणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download १८/०१/२०१९
414  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य ठिकाणी भव्य रांगोळीचे प्रदर्शन ची व्यवस्था करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
413  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता पथनाट्य मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
412  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता शॉर्ट फिल्म मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
411  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता झिंगल मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
410  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत दिव्यांग व अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांनकरिता बालमेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
409  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत महिला मेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
408  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देणेबाबत प्रथम फेर दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
407  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस २६ जानेवारी २०१९ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १४/०१/२०१९
406  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
405  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
404  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
403  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील बसविण्यात आलेल्या अल्ट्रासॉनिक फ्लो मीटर ची दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक पाणी पुरवठा विभाग Download ०८/०१/२०१९
402  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
401  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१/२०१९
400  

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जनजागृती करणेसाठी कचऱ्याच्या वाहनावर स्पीकर लावणे कामी जाहीर दरपत्रक माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download ०१/१/२०१९
399  

महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयातील इंग्रजी,मराठी,व हिंदी वृत्तपत्र,रद्दी विक्री बाबत वाचनालय विभाग Download २८/१२/२०१८
398  

वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागातील कामाकरिता पाणी पुरवठा विभाग मुख्यालय मार्फत जाहीर नोटीस पाणी पुरवठा विभाग Download २७/१२/२०१८
397  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती अे विदुयत विभागातील कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागा (विदुयत ) मार्फत जाहीर नोटीस विदयुत विभाग Download १३/१२/२०१८
396  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण देणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
395  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लेैगिंक शिक्षणा संदर्भात समज व गैरसमज याबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
394  

महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यसनाविषयी जागृती या विषयावर व्याख्याने आयोजित करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
393  

महानगरपालिका हद्दीतील अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देण्याबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
392  

महानगपालिकेच्या वैदयकीय आरोग्य विभागाकरिता ELISA reader, ELISA Washer खरेदी करणे बाबत वैदयकीय आरोग्य विभाग Download १२/१२/२०१८
391  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत जि.प.शाळा,अनाथ आश्रम,अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी या संबंधित मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ११/१२/२०१८
390  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१२/२०१८
389  

प्रभाग समिती सी, पहिला मजला प्रभारी सहाय्यक आयुक्त,महिला बाल कल्याण यांच्या दालनात १ टन थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे व पंखा आणि ट्युबलाईट यांची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download ०१/१२/२०१८
388  

महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन २०१८ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २७/११/२०१८
387  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
386  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी ट्रॉफी,सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
385  

महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर विभागीय शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
384  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १७/११/२०१८
383  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी कराटे मॅट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
382  

महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
381  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
380  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
379  

महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
378  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १२/११/२०१८
377  

निविदा क्रमांक: 2018_VVCMC_332503_1 सदर निविदेचा लखोटा क्र.२ चा अहवाल माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/११/२०१८
376  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
375  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
374  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
373  

प्रभाग समिती सी येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दिवाळी अंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०१/११/२०१८
372  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download ३०/१०/२०१८
371  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सचिव विभागाकरीता व नवीन बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये कार्यरत महिला व बालकल्याण, स्वच्छ भारत कक्षाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
370  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रभाग समिती अंतर्गत होणाऱ्या सभा/बैठकांकरीता चार नग प्रोजेक्टर व दोन स्क्रिन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
369  

महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २९/१०/२०१८
368  

महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मासिक पाळी या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
367  

महिला व बालकल्याण समिती मार्फत चांगला स्पर्श वाईट स्पर्श या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
366  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या, प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी दिवाळीअंक खरेदी करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download २६/१०/२०१८
365  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २५/१०/२०१८
364  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download २३/१०/२०१८
363  

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागरिकांच्या तक्रारींकरिता व्हाट्सअँप सुविधा असणारा मोबाईल/टॅब (पोस्टपेड सिमकार्ड सहित) खरेदी करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १७/१०/२०१८
362  

महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती आय विभागीय कार्यालयामधील R.O मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक पाणीपुरवठा विभाग Download १७/१०/२०१८
361  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती जी,एच व आय हद्दीतील शालेय विद्यार्थांसाठी ५ डिसेंबर ते ८ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान होणाऱ्या शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धकाचे डेटा एन्ट्री व इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/१०/२०१८
360  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
359  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी, विदयुत विभागातील कामांकरिता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
358  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व.वाचनालयासाठी २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके, पाक्षिके व साप्ताहिके व दिवाळी अंक पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download ०६/१०/२०१८
357  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०६/१०/२०१८
356  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (सी) चंदनसार येथील सर्वे नं.१६ मधील सभागृहात ध्वनी प्रक्षेपण यंत्रणा बसवुन कार्यान्वित करून १ वर्ष देखभाल दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०५/१०/२०१८
355  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी कार्यक्षेत्रातील नवीन दिवाबत्ती कामांची जाहीर निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०३/१०/२०१८
354  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील विविध विभागांकरिता कॉम्पुटर व प्रिंटर यांचे स्पेअर पार्टस खरेदी पुरविणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
353  

NIC प्रणाली द्वारे ई-निविदा प्रक्रियेसाठी व ई ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक असलेल्या Digital Signature Certificate बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
352  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,ग्रंथालय विभागाकरिता कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २८/०९/२०१८
351  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्वच्छ भारत २०१८ अंतर्गत लघुपट तयार करणेसाठी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०९/२०१८
350  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत माहिती पट हे हिंदीमध्ये डबिंग करण्याकरिता दरपत्रक नागरी उपजिविका केंद्र Download १२/०९/२०१८
349  

Setting up facility for processing/treating/disposal of municipal solid waste with state of art waste to energy & Bio mining plant on Design-build-operate-Transfer(DBOT) Basis at Gokhivare  SWM Department Download 11/09/2018
348  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमधील ९ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये जन्म-मृत्यु व विवाह नोंदणी विभागांकरीता कलर प्रिंटर खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०७/०९/२०१८
347  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उदभव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे बाबत दरपत्रक   पाणी पुरवठा विभाग Download ०६/०९/२०१८
346  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना   विदयुत विभाग Download ०३/०९/२०१८
345  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download ०१/०९/२०१८
344  

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरिता साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   क्रीडा विभाग Download ३१/०८/२०१८
343  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकाच्या प्रभाग समिती (सी) चंदनसार अंतर्गत बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये Internet सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०८/२०१८
342  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_336797_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
341  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338089_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
340  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338265_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
339  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_341160_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download २९/०८/२०१८
338  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी) करिता गणपती विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने पुरविणे कामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
337  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नविन फायबर तराफे,टायरचे ट्यूब व नायलॉन दोरी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
336  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
335  

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
334  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.GEM/2018/B/59753, GEM/2018/B/58733, GEM/2018/B/68335 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
333  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_334725_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
332  

https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_332503_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
331  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करीता वाहन (फोरक्लीप) उपलब्ध करून देणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
330  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करिता विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टी.वी. बसविणे कामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
329  

वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) बोळींज करीता निर्माल्य कलश व तराफे दुरुस्ती व रंगरंगोटी,नवीन तराफे व नायलॉन दोरा पुरविणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
328  

वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, पहिला मजला येथील मा.उपायुक्त यांच्या दालनात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download २४/०८/२०१८
327  

वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती डी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download २३/०८/२०१८
326  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीतील श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनादिवशी सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणे व बसविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
325  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
324  

प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार विभागासाठी झेरॉक्स मशीन पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
323  

प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील बावशेतपाडा तलाव ,गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना करीता नवीन तराफे पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
322  

प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी कलश,दोर व इतर आवश्यक साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
321  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कार्ड छपाई खरेदी करणेकामी दरपत्रक   वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २०/०८/२०१८
320  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी),वालिव कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक आयुक्त यांच्या दालनात टीव्ही बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
319  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील सातिवली महिला बालसंगोपन केंद्रात ड्रायर क्लीनर यंत्र बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
318  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील जनरेटर सर्व्हिसिंग करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
317  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता Inj.Oxytocin खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
316  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
315  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ हद्दीतील विविध उद्यानात व तलावात दिवाबत्ती करणेकामी एल.ई.डी. बल्ब खरेदी करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
314  

वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘ई’ नागरी सुविधा केंद्रात दिवाबत्ती व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
313  

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयातील रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी व इतर भाषेतील वृत्तपत्रांची तसेच दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    ग्रंथालय विभाग Download ०४/०८/२०१८
312  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (बी) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
311  

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ई) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
310  

वसई विरार शहर महानगरपालिका व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा परिषद ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी स्टेशनरी,क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक    महापौर कार्यालय Download ०२/०८/२०१८
309  

महानगरपालिकेस १५ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०८/२०१८
308   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,मुख्यालयात जलदगतीने High Speed Internet Leasedline सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०७/२०१८
307   सांडपाण्याचे पुनर्विकरण/पुर्नवापरासाठी 5 एमएलडी निव्वळ आउटपुट क्षमतेचे Tertiary Treatment plant (TTP) करिता दरपत्रक    पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०७/२०१८
306   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयातील विदयुत जनित्रकरीता सुट्टे भाग पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
305   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयकरिता नवीन ट्युब लाईट व फॅन पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
304   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ बांधकाम विभागातील कार्यालयाकरिता वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध करून देणेकामी जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
303   प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्वजनिक वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके व सप्ताहिके पुरवठा करण्यासाठी निविदा सूचना    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
302   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयाकरिता रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी वृत्तपत्र,मासिके व दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
301   निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त, ई-निविदा क्र. VVCMC/ITDEPT/1.3/2018-19 [2018_VVCMC_332503_1]    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
300   वसई विरार शहर महानगरपालिकेसाठी कार्यव्यवस्थापन प्रणालीचे Mobile App बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
299   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य विभागात वायरलेस टेलिफोन खरेदी करणेकामी जाहिर दरपत्रक सुचना    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २७/०७/२०१८
298   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील RICOH प्रिंटरचे नविन 20 टोनर खरेदी करून अस्तित्वात असलेल्या 45 टोनरची दुरुस्ती करून रिफील करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २६/०७/२०१८
297   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे मुख्यालय व प्रभाग समिती ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच आणि आय येथील कार्यालयात कुशल मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणाद्वारे पुरविणेबाबत ई-निविदा सुचना    आस्थापना विभाग Download २५/०७/२०१८
296   उप-राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहित राबविणेकामी साहित्य पुरविणेबाबत जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २४/०७/२०१८
295   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य केंद्रांना High Speed इंटरनेट सुविधा पुरविणेकामी जाहीर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
294   महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेबाबत जाहीर दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
293   मुख्य कार्यालयातील,दुसरा मजला येथे मा.अति.आयुक्त-२ यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी दरपत्रक सुचना    विदयुत विभाग Download २१/०७/२०१८
292   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता जिल्हा क्रीडा महिती पुस्तका छपाई करून देणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
291   महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील दुरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
290   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र. ९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता मंडप,डेकोरेटर व कॅटरींग सर्व्हिस पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
289   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
288   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता किरकोळ स्टेशनरी व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
287   महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता व्हिडीओग्राफी,फोटोग्राफी,सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
286   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ विदयुत विभागातील कामाकरिता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १३/०७/२०१८
285   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ऐ’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download १२/०७/२०१८
284   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download ०३/०७/२०१८
283   ई-निविदा क्र. ७६८२ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
282   ई-निविदा क्र. ७६८१ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
281   मा.महापौर,मा.उपमहापौर,दैनंदिन कार्यक्रम,सभा वेळापत्रक,मा.महोदयाचे दौरे याचे वेळापत्रक अद्यावत ठेवणेकरिता मोबाईल वर Android/IOS अँप तयार करणे व तो अद्यावत ठेवणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
280   मा.महापौर,मा.उपमहापौर,मा.स्थायी समिती, मा.सभागृह नेता यांचे कार्यालयात कॉफी/टी व्हेंडिंग मशीन्स पुरविणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
279   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १९/०४/२०१८
278   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
277   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
276   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १६/०४/२०१८
275   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) कार्यक्षेत्रातील धानीव व बिलालपाडा कार्यालयाकरिता १ इन्व्हर्टर व २ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहिर सुचना    विदयुत विभाग Download ११/०४/२०१८
274   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०७/०४/२०१८
273   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
272   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
271   प्रभाग समिती(बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download २२/०३/२०१८
270   निविदा क्रमांक:७२३०-पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/०३/२०१८
269   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती-ए अंतर्गत बोळींज विभागातील विविध मार्केट आणि किरकोळ बाजार फी वसुली कामी जाहीर ई-निविदा सुचना    मार्केट विभाग Download १४/०३/२०१८
268   वसई विरार शहर महानगरपालिका, सर्वे नं.१६,बहुद्देशिय इमारत,४ था मजला येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे दालनात १.५ टन वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
267   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त सो.,यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
266   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील,मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनातील अँन्टी चेंबर मध्ये १ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
265   वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनात १.५ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
264   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सुचना    विद्युत विभाग Download १२/०३/२०१८
263   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभाग समितीच्या ग्रंथालयासाठी वस्तुंचा पुरवठा करणेकामी जाहीर निविदा    ग्रंथालय विभाग Download ०७/०३/२०१८
262   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/०३/२०१८
261   महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
260   महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(लेदरच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
259   महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(चामड्याच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
258   प्रभाग समिती (बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेसाठी जाहीर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download २०/०२/२०१८
257   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (बी) विरार पुर्व कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १७/०२/२०१८
256   वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा(प.) कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १६/०२/२०१८
255   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षाकरीता लागणारी वृत्तपत्रे,नियतकालिके तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download १६/०२/२०१८
254   प्रभाग समिती (ई ) बांधकाम विभागातील कामाकरिता जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download १६/०२/२०१८
253   महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागासाठी साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    अतिक्रमण विभाग Download १५/०२/२०१८
252   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40226 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १४/०२/२०१८
251   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “ई” हद्दीतील एस.टी.डेपो. रस्त्यावरील सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणेकामी जाहिर सूचना    विद्युत विभाग Download १४/०२/२०१८
250   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40161 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
249   जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40145 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
248   महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशिनचे दुरुस्ती करीता आवश्यक स्पेअरपार्ट साहित्य पुरविणेकरीता जाहीर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०५/०२/२०१८
247   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ऐ विदयुत कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०३/०२/२०१८
246   वसई-विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, सचिव विभागा करीता दोन रेकॉर्डिंग आयपॉड खरेदी करणेसाठी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २४/०१/२०१८
245   GEM पोर्टल द्वारे प्रिंटर खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
244   GEM पोर्टल द्वारे संगणक संच खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
243   वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा    बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१८
242   वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती(ई) नालासोपारा(प.) येथील सोपारानिर्मळ रस्त्यालगतच्या क्रिकेट मैदानावर होणाऱ्या टुर्नामेंट्स करिता ट्रॉफी व मेडल मागविणेकरिता दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २७/१२/२०१७
241   वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती “बी” प्रभागातील विद्युत विभागातील विकास कामे    विद्युत विभाग Download १६/१२/२०१७
240   महानगरपालिकेच्या सर डि. एम. पेटीट रुग्णालय,वसई येथे नविन दुरध्वनी यंत्रणा व साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य Download १६/१२/२०१७
239   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१७
238   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मॅरेथॉन २०१७ करीता स्टेशनरी, हार्डवेअर व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २९/११/२०१७
237   वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय,माहिती तंत्रज्ञान विभाग व आयुक्त कार्यालय या विभागांकरीता ऑल इन वन मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर व बायडींग मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/११/२०१७
236   वसई विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शहरी बेघरांना निवारा या उपांगा अंतर्गत शहरी बेघर व्यक्तींना जेवण,नाश्ता,चहा याकरिता दरपत्रक    NULM विभाग Download २०/११/२०१७
235   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
234   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
233   वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बोळींज कार्यक्षेत्रातील प्र .क्र १४ मधील जुना विवा कॉलेज समोरील मलांज रोड वरील चौकातील ४ पोल स्टचर्र विदुयत पोल काढणे व मिनी पिलर फिडर स्थलांतर करणे कामी चे दरपत्रक    विदुयत विभाग Download १५/११/२०१७
232   वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी सुरक्षा रक्षक(security guard),बाऊन्सर(Bouncer) पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १४/११/२०१७
231   प्रभाग समिती डी कार्यालय बहुउद्देशीय इमारत येथे CCTV व्यवस्था करणेबाबत चे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
230   आचोळे तलाव येथील वृक्षप्राधिकरण विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेबाबतचे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
229   महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती “ई” कार्यालयाकरीता मशिन खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०७/११/२०१७
228   महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये आग विझवणेसाठी ‘फायर एक्स फायर एस्टिंग्युशर बॉल’ पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०७/११/२०१७
227   वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयात,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अग्निशमन केंद्रांमध्ये Jio चे डोंगल व ॲडेप्टर पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०६/११/२०१७

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.