You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
sr.no Tender Number Short Description Department Tender Type Date
283 ई-निविदा क्र. ७६८२ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
282 ई-निविदा क्र. ७६८१ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
281 मा.महापौर,मा.उपमहापौर,दैनंदिन कार्यक्रम,सभा वेळापत्रक,मा.महोदयाचे दौरे याचे वेळापत्रक अद्यावत ठेवणेकरिता मोबाईल वर Android/IOS अँप तयार करणे व तो अद्यावत ठेवणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
280 मा.महापौर,मा.उपमहापौर,मा.स्थायी समिती, मा.सभागृह नेता यांचे कार्यालयात कॉफी/टी व्हेंडिंग मशीन्स पुरविणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
279 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १९/०४/२०१८
278 वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
277 वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
276 वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १६/०४/२०१८
275 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) कार्यक्षेत्रातील धानीव व बिलालपाडा कार्यालयाकरिता १ इन्व्हर्टर व २ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहिर सुचना    विदयुत विभाग Download ११/०४/२०१८
274 वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०७/०४/२०१८
273 महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
272 महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
271 प्रभाग समिती(बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download २२/०३/२०१८
270 निविदा क्रमांक:७२३०-पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/०३/२०१८
269 वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती-ए अंतर्गत बोळींज विभागातील विविध मार्केट आणि किरकोळ बाजार फी वसुली कामी जाहीर ई-निविदा सुचना    मार्केट विभाग Download १४/०३/२०१८
268 वसई विरार शहर महानगरपालिका, सर्वे नं.१६,बहुद्देशिय इमारत,४ था मजला येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे दालनात १.५ टन वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
267 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त सो.,यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
266 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील,मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनातील अँन्टी चेंबर मध्ये १ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
265 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनात १.५ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
264 वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सुचना    विद्युत विभाग Download १२/०३/२०१८
263 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभाग समितीच्या ग्रंथालयासाठी वस्तुंचा पुरवठा करणेकामी जाहीर निविदा    ग्रंथालय विभाग Download ०७/०३/२०१८
262 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/०३/२०१८
261 महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
260 महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(लेदरच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
259 महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(चामड्याच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
258 प्रभाग समिती (बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेसाठी जाहीर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download २०/०२/२०१८
257 वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (बी) विरार पुर्व कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १७/०२/२०१८
256 वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा(प.) कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १६/०२/२०१८
255 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षाकरीता लागणारी वृत्तपत्रे,नियतकालिके तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download १६/०२/२०१८
254 प्रभाग समिती (ई ) बांधकाम विभागातील कामाकरिता जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download १६/०२/२०१८
253 महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागासाठी साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    अतिक्रमण विभाग Download १५/०२/२०१८
252 जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40226 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १४/०२/२०१८
251 वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “ई” हद्दीतील एस.टी.डेपो. रस्त्यावरील सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणेकामी जाहिर सूचना    विद्युत विभाग Download १४/०२/२०१८
250 जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40161 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
249 जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40145 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
248 महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशिनचे दुरुस्ती करीता आवश्यक स्पेअरपार्ट साहित्य पुरविणेकरीता जाहीर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०५/०२/२०१८
247 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ऐ विदयुत कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०३/०२/२०१८
246 वसई-विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, सचिव विभागा करीता दोन रेकॉर्डिंग आयपॉड खरेदी करणेसाठी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २४/०१/२०१८
245 GEM पोर्टल द्वारे प्रिंटर खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
244 GEM पोर्टल द्वारे संगणक संच खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
243 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा    बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१८
242 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती(ई) नालासोपारा(प.) येथील सोपारानिर्मळ रस्त्यालगतच्या क्रिकेट मैदानावर होणाऱ्या टुर्नामेंट्स करिता ट्रॉफी व मेडल मागविणेकरिता दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २७/१२/२०१७
241 वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती “बी” प्रभागातील विद्युत विभागातील विकास कामे    विद्युत विभाग Download १६/१२/२०१७
240 महानगरपालिकेच्या सर डि. एम. पेटीट रुग्णालय,वसई येथे नविन दुरध्वनी यंत्रणा व साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य Download १६/१२/२०१७
239 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१७
238 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मॅरेथॉन २०१७ करीता स्टेशनरी, हार्डवेअर व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २९/११/२०१७
237 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय,माहिती तंत्रज्ञान विभाग व आयुक्त कार्यालय या विभागांकरीता ऑल इन वन मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर व बायडींग मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/११/२०१७
236 वसई विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शहरी बेघरांना निवारा या उपांगा अंतर्गत शहरी बेघर व्यक्तींना जेवण,नाश्ता,चहा याकरिता दरपत्रक    NULM विभाग Download २०/११/२०१७
235 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
234 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
233 वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बोळींज कार्यक्षेत्रातील प्र .क्र १४ मधील जुना विवा कॉलेज समोरील मलांज रोड वरील चौकातील ४ पोल स्टचर्र विदुयत पोल काढणे व मिनी पिलर फिडर स्थलांतर करणे कामी चे दरपत्रक    विदुयत विभाग Download १५/११/२०१७
232 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी सुरक्षा रक्षक(security guard),बाऊन्सर(Bouncer) पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १४/११/२०१७
231 प्रभाग समिती डी कार्यालय बहुउद्देशीय इमारत येथे CCTV व्यवस्था करणेबाबत चे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
230 आचोळे तलाव येथील वृक्षप्राधिकरण विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेबाबतचे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
229 महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती “ई” कार्यालयाकरीता मशिन खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०७/११/२०१७
228 महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये आग विझवणेसाठी ‘फायर एक्स फायर एस्टिंग्युशर बॉल’ पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०७/११/२०१७
227 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयात,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अग्निशमन केंद्रांमध्ये Jio चे डोंगल व ॲडेप्टर पुरविणे कामी जाहीर दरपत्रक सुचना    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०६/११/२०१७
226 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे १७ नोव्हेंबर २०१७ ते माहे २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रभाग समिती ए,बी व सी विभागाचा कला क्रीडा महोत्सव आयोजन करण्यात आले आहेत.या स्पर्धेसाठी क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०३/११/२०१७
225 महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती एच कार्यालयाच्या कला क्रिडा महोत्सवासाठी यंग मेन्स असोसिएशन माणिकपूरच्या मैदानात लालमाती व बारीक वाळू मागविण्याकरीता दरपत्रक    उद्यान विभाग Download ०३/११/२०१७
224 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे १७ नोव्हेंबर २०१७ ते माहे २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रभाग समिती ए,बी व सी विभागाचा कला क्रीडा महोत्सव आयोजन करण्यात आले आहेत.या स्पर्धेसाठी क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download ०३/११/२०१७
223 वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘सी’ मधील सार्वजनिक वाचनालय व अभ्यासिकेसाठी वॉटर कुलर व RO सिस्टीम खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download ०३/११/२०१७
222 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाकरीता औषधे खरेदी करणेकामी दरपत्रक नोटीस    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २५/१०/२०१७
221 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाकरीता प्रयोगशाळा रसायने व साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक नोटीस    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २५/१०/२०१७
220 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाकरीता सर्जिकल साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक नोटीस    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २५/१०/२०१७
219 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यालय,तिसरा मजला,प्र.सहा.आयुक्त(स्वछता)यांच्या दालनात वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download २५/१०/२०१७
218 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यालय,दुसरा मजला,पाणीपुरवठा विभागातील वातानुकुल यंत्रणाचे आऊट डोअर युनिट काढुन बाहेरच्या दिशेला पुर्नस्थापित करणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download २५/१०/२०१७
217 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यालय,पहिला मजला,माहिती अधिकार कक्षातील वातानुकुल यंत्रणाचे आऊट डोअर युनिट काढुन बाहेरच्या दिशेला पुर्नस्थापित करणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download २५/१०/२०१७
216 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दि.१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.या स्पर्धेसाठी सुरक्षतेचे साहित्य भाडेतत्वावर पूरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २४/१०/२०१७
215 वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दि.१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.या स्पर्धेसाठी वेळोवेळी आवश्यक त्या प्राधिकरणाच्या परवानग्या व इतर अनुषंगीक बाबी याकरिता वेळोवेळी कलर झेरॉक्स छपाई करून मिळणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २४/१०/२०१७
214 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने दि.१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.या स्पर्धेत मोबाईल SMS करण्यासाठी,इतर वेळोवेळी आवश्यक मिटिंगसाठी व इतर अनुषंगीक बाबी याकरिता मोबाईल मार्केटींग सोल्युशन करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २४/१०/२०१७
213 महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी खालील तपशिलात नमुद केल्याप्रमाणे किरकोळ स्टेशनरी पुरविण्यासाठी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १७/१०/२०१७
212 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील विविध विभागातील नादुरुस्त झालेले संगणक स्पेअर पार्टस खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ११/१०/२०१७
211 स्टेज मंडप,डेकोरेटर्स व फटाके यांचेसाठी प्रभाग समिती आय वसई विभागामार्फत दिवाळी संध्येच्या निमित्ताने कार्यक्रमासाठी नमूद व्यवस्था भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०९/१०/२०१७
210 स्टेज मंडप व कॅटरर्स यांचेसाठी प्रभाग समिती आय वसई विभागामार्फत दिवाळी संध्येच्या निमित्ताने कार्यक्रमासाठी नमूद व्यवस्था भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०९/१०/२०१७
209 स्टेज मंडप,डेकोरेटर्स व कॅटरर्स यांचेसाठी प्रभाग समिती आय वसई विभागामार्फत दिवाळी संध्येच्या निमित्ताने कार्यक्रमासाठी नमूद व्यवस्था भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०९/१०/२०१७
208 जनतेच्या समस्यांबाबत मा.महापौर आयोजित “प्रभागिय संवाद अभियान” या महानगरपालिकेच्या कार्यक्रमासाठी व्यवस्था भाड्याने करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०६/१०/२०१७
207 जनतेच्या समस्यांबाबत मा.महापौर आयोजित “प्रभागिय संवाद अभियान” या महानगरपालिकेच्या कार्यक्रमासाठी व्यवस्था भाड्याने करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०६/१०/२०१७
206 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील अनधिकृत बांधकामापासून नागरिकांना जागृत करण्यासाठी आव्हानात्मक विडीओ(VIDEO)बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०४/१०/२०१७
205 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विधी विभागाच्या कामकाजासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०९/२०१७
204 मुख्यालय,फ्लॅक्स बॅनर छपाई करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २७/०९/२०१७
203 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्यालय,मा.उपायुक्त यांच्या दालनात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २८/०८/२०१७
202 वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्यालय,विषेश नियोजन प्राधिकरण विभाग यांच्या दालनात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २८/०८/२०१७
201 प्रभाग समिती “सी” विरार पूर्व चंदनसार कार्यालय हद्दीतील मुख्य कार्यालयाच्या पतंगणातील ७५ KVA क्षमतेचा डिझेल जनित्र स्थलांतरीत करून प्रभाग क्र.१९ सर्वे नं.१६ येथील बहुउद्देशीय ईमारती करता जनरेट व्यवस्था करणे कामी दरपत्रक    प्रभाग समिती सी Download २८/०८/२०१७
200 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील वाहनांना GPS यंत्रणा खरेदी करून बसविणेकामी जाहीर सुचना दरपत्रक    मुख्यालय Download २४/०८/२०१७
199 प्रभाग समिती(ए)विद्युत विभागातील कामाकरिता निविदा सुचना    विद्युत विभाग Download २१/०८/२०१७
198 वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील नागरीकांना पर्यावरण/निसर्गाविषयी जागृतीचा संदेश देणेकरिता शहरातील उदयाने,रस्ता दुभाजके,अवनत क्षेत्रावर वृक्ष लागवडीचा माहिती चित्रपट(डॉक्युमेट्री) तयार करणेकामी दरपत्रक    उदयान विभाग Download २१/०८/२०१७
197 महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी खालील तपशिलात नमुद केल्याप्रमाणे किरकोळ स्टेशनरी पुरवण्यासाठी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १८/०८/२०१७
196 स्टेज मंडप,डेकोरेटर्स यांचेसाठी कळविण्यात येते की,महानगरपालिका मुख्य कार्यालयातील दुरध्वनी यंत्रणा दुरुस्ती व साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/०८/२०१७
195 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती(c) चंदनसार कार्यक्षेत्रातील दि.२५/०८/२०१७,२९/०८/२०१७,३१/०८/२०१७ व ०५/०९/२०१७ दरम्यान होण्याऱ्या गणेशोत्सवाकरिता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरीता टोटाळे तलाव गेट न.१ व तलाव गेट न.२,खडप्या तलाव,घानीचा तलाव,वाकणपाडा तलाव,कोपरी तलावांवर सी. सी.टि.व्ही.कॅमेरा बसविणेकामी दरपत्रक    सामान्य प्रशासन विभाग Download १४/०८/२०१७
194 वसई-विरार शहर महानगरपालिका,मुख्यालय,सचिव विभागा करीता दोन रोकॉर्डिंग आयपॉड खरेदी करणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download ११/०८/२०१७
193 प्रभाग समिती (ए ) विदयुत विभागाबाबत निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १०/०८/२०१७
192 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन निर्माल्य कलशाची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करून देणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
191 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन वायर घेणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
190 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन वायर खरेदी करणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
189 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन नायलॉन दोर खरेदी करणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
188 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन फायबर तराफे व लाकडी तराफे दुरुस्त करणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
187 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए ) करिता खालील तक्त्यात नमुद केलेली कामे अटी व शर्तीस अधिन राहुन फोरक्लीप वाहन उपलब्ध करणेकामी दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download ०८/०८/२०१७
186 वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत महिला व मुली करिता स्टेपअप इंडिया कंपनीचे सॅनेटरी नॅपकीन वेंडींग मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक    महिला व बालकल्याण समिती Download ०८/०८/२०१७
185 प्रभाग समिती सी विद्युत विभागातील कामाबाबत निविदा सुचना   विद्युत विभाग Download ०५/०८/२०१७
184 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (डी) कार्याक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव व नागेला तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जना दिवशी गणेश भक्तांच्या सोयीसाठी साऊंडसिस्टीम,विद्युत व्यवस्था,पंखा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०५/०८/२०१७
183 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (डी) कार्याक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव व नागेला तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जना दिवशी गणेश भक्तांच्या सोयीसाठी जनरेटर पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०५/०८/२०१७
182 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती डी कार्यालय बहुउद्देशिय इमारत आचोळे तलाव येथिल पहिला मजला व दुसरा मजला येथे इंटरकॉम व्यवस्था व दुरध्वनी व्यवस्था पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०५/०८/२०१७
181 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (डी) कार्याक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव व नागेला तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जना दिवशी गणेश भक्तांच्या सोयीसाठी स्टेज,टेबल,खुर्च्या भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०५/०८/२०१७
180 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे ऑगस्ट २०१७ ते माहे डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या स्पर्धेसाठी मंडप पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०३/०८/२०१७
179 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे ऑगस्ट २०१७ ते माहे डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या स्पर्धेसाठी भोजन पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०३/०८/२०१७
178 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे ऑगस्ट २०१७ ते माहे डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या स्पर्धेसाठी चहापान व इतर बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०३/०८/२०१७
177 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे ऑगस्ट २०१७ ते माहे डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या स्पर्धेसाठी आसन व्यवस्था,साऊंड सिस्टीम,फोटोग्राफी व इतर बाबी पुरविणे कामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०३/०८/२०१७
176 वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत माहे ऑगस्ट २०१७ ते माहे डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे या स्पर्धेसाठी स्टेशनरी,क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणे कामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०३/०८/२०१७
175 सामान्य प्रशासन विभागसाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करनेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
174 १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ध्वजारोहण व जनता दरबार कार्यक्रमासाठी चहापान व स्टेज मंडप व्यवस्था करनेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
173 १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी शालेय विद्यार्थांना चोकलेट व बिस्कीट पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
172 वसई -विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती (डी) कार्याक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जन करिता नवीन फायबर तराफा खरेदी करणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
171 वसई -विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती (डी) कार्याक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जन करिता नवीन फायबर तराफा खरेदी करणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
170 वसई -विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “डी” कार्यक्षेत्रात दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता गणपती मुर्तीचे विसर्जन करण्याकरिता आचोळे तलाव व नागेला तलाव येथे विसर्जन होणार आहे.सदर तलांवावर मुर्ती विसर्जना दिवशी गणेश भक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरा बसविणेकामी दरपत्रक   सामान्य प्रशासन विभाग Download ०२/०८/२०१७
169 वसई -विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती(c)चंदनसार कार्यक्षेत्रातील दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरिता गणपती विसर्जन करण्याकरिता चंदनसार विभागातील तलांवावर जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश दुरुस्त करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download ०१/०८/२०१७
168 वसई -विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती(c)चंदनसार कार्यक्षेत्रातील दि.२५/०८/२०१७ ते ०५/०९/२०१७ दरम्यान होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरिता गणपती विसर्जन करण्याकरिता चंदनसार विभागातील तलांवावर नवीन फायबर व लाकडी तराफे,ट्यूब,दोरी खरेदी करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download ०१/०८/२०१७
167 वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत महिला व मुली करिता स्टेपअप इंडिया कंपनीचे सॅनेटरी नॅपकीन वेंडींग मशीन खरेदी करण्यात येणेकामी दरपत्रक   महिला व बालकल्याण समिती Download २०/०७/२०१७
166 वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती (डी ) कार्यालयीन कामकाजासाठी तिजोरी पुरविणे कामी दरपत्रक   लेखा विभाग Download १८/०७/२०१७
165 प्रभाग समिती ई प्रभागातील विद्युत विभागातील विकास कामे   विद्युत विभाग Download १४/०७/२०१७
164 वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत महिला व मुली करिता स्वतंत्रपणे व्यायाम योगा तसेच प्राणायाम आयोजित करणेकामी दरपत्रक   महिला व बालकल्याण समिती Download १२/०७/२०१७
163 वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती डी कार्यालयीन कामकाजासाठी तिजोरी पुरविणे कामी दरपत्रक   लेखा विभाग Download ०४/०७/२०१७
162 वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय,शाखा अभियंता,पाणिपुरवठा विभाग यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा बसविणे कामाचे दरपत्रक   विद्युत विभाग Download २८/०६/२०१७
161 वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय,नगररचना,संगणक विभाग यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा बसविणे कामाचे दरपत्रक   विद्युत विभाग Download २८/०६/२०१७
160 पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविणेकरिता कर्मचारी /अधिकारी वर्ग यांना नाश्ता देणेकामीचे दरपत्रक   वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २०/०६/२०१७
159 प्रभारी सहाय्यक आयुक्त यांच्या दालनात AC बसविणे कामीचे दरपत्रक   विद्युत विभाग Download
158 मा.आयुक्त यांच्या दालनात अँटी चेम्बर मध्ये AC बसविणे कामीचे दरपत्रक   विद्युत विभाग Download
157 मा. महापौर कार्यालयात AC पुरविणे कामीचे दरपत्रक   विद्युत विभाग Download
156 प्रभाग समिती एच सनसिटी तुलजामाता उदयानात सी. सी. टि. व्ही.कॅमेरा बसविणे बाबत दरपत्रक   प्रभाग समिती एच Download
155 प्रभाग समिती एच या कार्यालयात दुसऱ्या मजल्यावर सी. सी. टि. व्ही.कॅमेरा बसविणे बाबत दरपत्रक   प्रभाग समिती एच Download
154 प्रभाग समिती एच आनंदनगर उद्यानात सी. सी. टि. व्हि. कॅमेरा बसविणे बाबत दरपत्रक   उदयान विभाग Download
153 वसई विरार शहर महानगरपालिका मध्ये समाविष्ट असलेल्या अंगणवाडीतील शीक्षकाकरिता विविध विषयावर मार्गदर्शन मेळावा आयोजित करणेबाबत दरपत्रक   महिला व बालकल्याण विभाग Download
152 उन्हाळी कला शिबीर करीता साहित्य पुरवणे बाबतचे दरपत्रक   महिला व बालकल्याण विभाग Download
151 प्रभाग समिती ई नालासोपारा क्षेत्रातील श्रीप्रस्था येथील अंतर्गत रस्त्याचा दुभाजकातील तीस मृत पाम ची झाडे कापायची आहेत त्याकरिता दरपत्रक घेणेबाबत   वृक्षप्राधिकरण विभाग Download
150 प्रभाग समिती ई नालासोपारा विभागीय कार्यालयातील वृक्षप्राधिकरण विभागात अवजारे खरेदी करण्यासाठी लागणारे दरपत्रक   वृक्षप्राधिकरण विभाग Download
149 प्रभाग समिती एफ विद्युत विभागात आवश्यक असणारे दिवाबत्ती व विद्युत सुरक्षा साहित्य पुरवठा करणे कामी दरपत्रक   विद्युत विभाग Download
148 प्रभाग समिती ए विद्युत विभागात आवश्यक असणारे दिवाबत्ती व विद्युत सुरक्षा साहित्य पुरवठा करणे कामी दरपत्रक   विद्युत विभाग Download
147 महानगरपालिका हद्दीत विविध ठिकाणी पथनाट्य कार्यक्रम आयोजित करणे बाबत दरपत्रक   महिला व बालकल्याण समिती Download
146 प्रभाग समिती I कार्यालयाकरीता खालील नमूद तपशिलाप्रमाणे मशीन खरेदी करणेबाबत   उद्यान विभाग Download
145 अग्निशमन विभाग कार्यालयाकरिता खालील नमूद तपशिलाप्रमाणे मशीन खरेदी करणेबाबत   अग्निशमन विभाग Download
144 प्रभाग समिती H कार्यालयाकरीता खालील नमूद तपशिलाप्रमाणे मशीन खरेदी करणेबाबत   सा.प्र.वि. Download
143 व.वि.श.मध्ये दि. ०७/०५/२०१७ रोजी अधिकारी,कर्मचारी,सन्मा. नगरसेवक यांचे करीता आयोजित टेनिस क्रिकेट स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download
142 व.वि.श.मध्ये दि. ०७/०५/२०१७ रोजी अधिकारी,कर्मचारी,सन्मा. नगरसेवक यांचे करीता आयोजित टेनिस क्रिकेट स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download
141 दि. १ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त ध्वजारोहण कार्यक्रम व नागरिकांचा जनता दरबार भरविण्यासाठी नमूद व्यवस्था भाड्याने करणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download
140 प्रभाग समिती एच मधील वॉर्ड क्रं . १७ माणिकपूर येथे इलेक्टरीफिकेशन वायरिंग करणेबाबत   Electrical Department Download
139 प्रभाग समिती जी मधील सातविली येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या माता बाल संगोपन केंद्रात वातानुकूलित सयंत्र बसविणे व पॅनलिंग काम करणेबाबत   Electrical Department Download
138 प्रभाग समिती जी मधील वॉर्ड क्र. ७५ मध्ये मौर्या नाका येथे हायमास्ट उभारणे बाबत दरपत्रक   Electrical Department Download
137 प्रभाग समिती जी मधील वॉर्ड क्र. ९१ मध्ये स्पेलुर अपा. ते मधुवन सोसायटी पर्यंत पथदिप पोल उभारणेबाबत   Electrical Department Download
136 प्रभाग समिती जी मधील वॉर्ड क्र. ८८ मध्ये गोखिवरें फादरवाडी नाक्यावर लहान हायमास्ट उभारणे बाबत दरपत्रक   Electrical Department Download
135 प्रभाग समिती जी मधील गोखिवरें विभागीय कार्यालयात वातानुकूलित संयंत्र व इलेक्टरीफिकेशन काम करणेबाबत   Electrical Department Download
134 प्रभाग समिती जी वालिव मुख्य कार्यालयातील मा. सभापती ,सहा. आयुक्त व शाखा अभियंता यांच्या दालनामध्ये LED लाईट बसविणेबाबत   Electrical Department Download
133 गोखिवरे नाक्यावर लहान हायमास्ट उभारणे बाबत दरपत्रक प्रभाग समिती जी   Electrical Department Download
132 Quotation for electrification and wiring at ward H   Electrical Department Download
131 Quotation for panel and cabling at ward H   Electrical Department Download
130 Quotation for Aakarshak Garden Pole.   Electrical Department Download
129 Quotation notice for catras.   Fire Department Download
128 Electrification work of new fire office at 100 ft navghar manikpur divisional office in vvcmc area.   Electrical Department Download
127 Supplying & erecting mini high mast at manikpur naka in ward no. 102 under ‘H’ divison in VVCMC area.   Electrical Department Download
126 Supplying & erecting garden light poles at vasant udyan in ward no. 99 under ‘H’ division in VVCMC area.   Electrical Department Download
125 Supplying & erecting high mast at manav mandir in ward no. 54 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
124 Providing repair and maintenance service of microscope and LED fluorescent microscope   Medical health Department Download
123 Electrification work near diwanman talav disaster management at 2nd floor under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
122 Supplying erecting high mast poll at diwanman talav in ward 69 under navghar manickpur divsion in vvmc area   Electrical Department Download
121 Supplying erecting garden light polls at vishal nagar udyan in ward 99 under H division in vvmc area.   Electrical Department Download
120 decorative light arrangement at omkareshwar garden at D prabhag   Electrical Department Download
119 Supplying erecting mini high mast at 100 ft in ward no. 68 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
118 Supplying erecting LED light in diwanman talav & industrial fan at ground floor in bahuddashiya building under H division in VVCMC area.   Electrical Department Download
117 Supplying erectin cabling work at diwanman talav in ward no. 96 under ‘H’ division in VVCMC area.   Electrical Department Download
116 Supplying erecting led flood light at ambedkar chowk at panchavati ambadi road under ‘H’ division in VVCMC area.   Electrical Department Download
115 Supplying erecting street light poles at jhonson motor to patel wadi in ward no. 60 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
114 Electrification work of gokhivare devi pada anganwadi & banjara pada anganwadi manickpur divisional office area inVVCMC area.   Electrical Department Download
113 Supplying & erecting street light cable at juchandra talav in ward no. 115 under waliv division in VVCMC area.   Electrical Department Download
112 Supplying & erecting street light cable at new garden parera nagar in ward no. 105 under waliv (G) division in VVCMC area.   Electrical Department Download
111 Supplying & erecting Air conditioner (AC) at new waliv office building at waliv division in VVCMC area.   Electrical Department Download
110 Supplying & erecting street light pole at bappa sitaram mandir in ward no. 62 under navghar manikpur division in VVCMC area   Electrical Department Download
109 Supplying & erecting voltage stablizers at achola hospital head office in achole(D) division in VVCMC area.   Electrical Department Download
108 Providing & erecting highmast near traffic police office in ward no. 57 navghar manikpur division in VVCMC area   Electrical Department Download
107 Supplying & erecting high mast pole at behind appar police station in ward no. 57 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
106 Supplying & erecting mini high mast at navghar east opposite railway station in ward no. 92 under D division in VVCMC area.   Electrical Department Download
105 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमात दैनंदिन कार्यालयीन कामाकाजाकरिता xerox machine खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक    Download
104 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाकरीता Notepad खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक    Download
103 Quotation for providing newspapers and magazine for library    Download
102 Quotation for providing leather bags for Ladies    Download
101 Quatation for providing leather bags for gents    Download
100 महानगरपालिका वैदकीय आरोग्य विभागासाठी फर्निचरचा पुरवठा करणे बाबत   वैदकीय आरोग्य विभाग Download
99 प्रभाग समिती सी येथील सार्वजनिक वाचनालय, विरार विभागासाठी कथा, कादंबरी, प्रवासवर्णन, चरित्र, शैक्षणीक व इतर पुस्तकांची खरेदी करणेबाबत   वाचनालय विभाग Download
98 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर मधील लिंगायत समाज दफनभुमी मध्ये विद्युतिकीकरण करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
97 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र .११२ मध्ये आकर्षक दिवे लावणे व फ्लड लाईट बसवणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
96 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर स्मशानामध्ये आकर्षक पोल उभारणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
95 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर येथे उद्यानामध्ये आकर्षक पोल व अर्थिंग करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
94 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११२ मधील पाचुबंदर स्मशानभुमी शेडमध्ये विद्युतीकीकरण करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
93 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या तलावा भोवती आकर्षक पोल उभारणे बाबत.   इलेक्ट्रिक विभाग Download
92 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव उद्यानात इलेक्ट्रिक केबलिंग करणे व एल. ई. डी आकर्षक फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
91 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या उद्यानात आकर्षक पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
90 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावा भोवती विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
89 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथील पिपल्स सोसायटीच्या मागे आकर्षक पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
88 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे पोल फाउंडेशन व पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
87 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावासाठी टायमर पॅनल बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
86 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावा भोवती एल. ई. डी. फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
85 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथील पिपल्स सोसायटीच्या मागे आकर्षक फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
84 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथील स्मशान भूमीतील गॅस दाहिनीसाठी विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
83 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथे पार्किंग साठी व स्मशाना कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
82 प्रभाग समिती आय मधील सर. डी. एम. पेटीट हॉस्पिटल येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या शेड, चेंजीन्ग रूम येथ विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
81 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथील ख्रिस्ती दफन भूमी मध्ये प्रकाश व्यवस्थेसाठी पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
80 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . १११ मधील मुळगाव व पापडी येथे विविध ठिकाणी पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
79 वॉर्ड क्र . १११ मधील रिद्धी – सिद्धी अपार्टमेंट येथे पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.   इलेक्ट्रिक विभाग Download
78 प्रभाग समिती “आय” कार्यालयतील इमारतीत विद्युतीकरण करून कार्यान्वित करणे बाबत    इलेक्ट्रिक विभाग Download
77 वैदेकीय आरोग्य विभागच्या दैनंदिन कामाकाजाकरिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक   वैदेकीय आरोग्य विभाग Download
76 वैदेकीय आरोग्य विभागच्या दैनंदिन कामाकाजाकरिता झेरॉक्स मशिन खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
75 महानगरपालिकेच्या मुख्य कर्यालायतील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे दूरध्वनी यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
74 आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकरिता साहित्य तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याकरीता साहित्य खरेदी करणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
73 EOI Vasai Virar City Municipal Corporation invites Expression of Interest (EOI) for recovery of Land at Gokhivare Municipal Solid Waste (MSW)Dumping ground by adopting bio-mining or any other suitable technology for the existing MSW dump.   Head Office , VVCMC Download
72 प्रभाग समिती एच मधील विशालनगर व दिवाणमान स्मशानभूमीत पंप हाऊस मधील विदुय्त जनित्र दुरुस्ती व servicing करणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
71 ६ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धासाठी सफरचंद पुरवणे कामीचे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
70 ६ वी राष्ट्रीय शालेय महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा साठी विविध साहित्य पुरवणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
69 ६ वी राष्ट्रीय शालेय महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा साठी साहित्य पुरवणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
68 मँरेथाँन स्पधेच्या नियोजना साठी सुरक्षा व्यवस्था करणेसाठी सुरक्षतेचे साहित्य भाडेतत्वावर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
67 मँरेथाँन स्पर्धे साठी सुरक्षा रक्षक, बाऊन्सर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
66 वैदेकीय आरोग्य विभागाकरिता रुग्णलयीन साहित्य खरेदी करण्या बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
65 वैदेकीय आरोग्य विभागाकरिता रुग्णलयीन औषधे खरेदी करण्या बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
64 प्रभाग समिती एच मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तरण तलावाजवळील इमारती मधील दुसरा माळा शूटिंग हाँलमध्ये ए.सी. व इलेक्ट्रीफीकेशन काम करण्याबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
63 प्रभाग समिती एच मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तरण तलावाजवळील इमारती मधील पहिला माळा व्यायामशाळेत ए.सी. व इलेक्ट्रीफीकेशन काम करण्याबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
62 प्रभाग समिती “ड” मधील ए्व्हरशाईन सिटी येथील विरंगुळा केंद्रात इन्व्हर्टरची बँटरी बसविणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
61 5671 Development and implementation of “Medical Health Department Management System”   Head Office , VVCMC Download
60 वसई विरार शहर महानगरपालिका ई निविदा क्र. ५६२८ चे शुद्धिपत्रक व पुर्व निविदा बैठकीचे इतिवृत्त   Head Office , VVCMC Download
59 वसई विरार शहर महानगरपालिका सार्वजनिक वाचनालय विरार विभागासाठी दिवाळी अंक पुरवठा करणे बाबतचे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
58 Quotation Notice for “video conferencing Equipment & Subscription”   Head Office , VVCMC Download
57 वसई विरार शहर महानगरपालिका महापौर मॅरेथॉन विभागासाठी Traffic Cone पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
56 प्रभाग समिती आय विभागीय कार्यलयात ऑनलाईन UPS (संपूर्ण संच) खरेदी करणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
55 5628 Supply,Installation and Commissioning for Desktops, laptops and
Computer Peripherals
  Head Office , VVCMC Download
54 वसई विरार शहर महानगरपालिके अंतर्गत आर.ओ वॉटर प्यूरीफायर बसविणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
53 वसई विरार शहर महानगरपालिके अंतर्गत संगणक साहित्य पुरविणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
52 वसई विरार राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथाॅन स्पर्धा २०१६ साठी मोबाईल मार्केटींग सोल्युशन पुरविणेसाठी दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
51 राष्ट्रीय स्तरीय मॅरेथाॅन स्पर्धेसाठी कलर झेरॉक्स छपाई करणेसाठी दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
50 प्रभाग समिती एच मध्ये सार्वजनिक वाचनालयात संगणक व साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक   Ward Office (H) , VVCMC Download
49 प्रभाग समिती (क) मधील गणपती वित्सर्जनाच्या ठिकाणी असलेल्या तराफ्यांची व निर्माल्य कलशांची खरेदी,दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणेबाबत दरपत्रके   Ward Office (c) , VVCMC Download
48 प्रभाग समिती (अ) मधील गणपती वित्सर्जनाच्या ठिकाणी असलेल्या तराफ्यांची व निर्माल्य कलशांची खरेदी,दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणेबाबत दरपत्रके   Ward Office (A) , VVCMC Download
47 प्रभाग समिती (अ) कार्यक्षेत्रातील गणपती वित्सर्जनासाठी मारांबळ पाडा समुद्र किनारी हायड्रा,फोरक्लीप व बोट ही वाहने भाडे तत्वावर घेणे बाबत दरपत्रके   Ward Office (A) , VVCMC Download
46 Quotation for CCTV in ward office (A)   Ward Office (A), VVCMC Download
45 Quotation for video film   IT Department , VVCMC Download
44 Quotation for laboratory materials   Health Medical Department , VVCMC Download
43 Quotation for printers   Mayor office ,
VVCMC
Download
42 Quotation for Cyberoam UTM Renewal   IT Department , VVCMC Download
41 Expression of Interest for Providing Integrated Vector Control service to the City of Vasai Virar Using Various latest Measure   Health/Sanitation Department , VVCMC Download
40 Quotation for 2500 volt ampere microtech inverter / ISI MEK and 210 ah Exide MEK Battery   Electrical Department , VVCMC Download
39 Quotation for pulse polio vaccination campaign   Health Medical Department , VVCMC Download
38 Quotation for 2500 volt ampere microtech inverter and 210 A.H. Exide battery   Electrical Department , VVCMC Download
37 ५’ उंची X ४’ रुंदी X१ १/२ खोली असलेले लोखंडी पत्र्याचे बॉक्स, लोखंडी ऐगलचे स्टॅण्ड असलेले डेंटींग पेंटींग करून, ३०० अॅम्पियरचे ३ नग एच आरसी फ्युज व न्युट्रललिंक सह पुरवठा करून कार्यान्वित करणे.   Electrical Department , VVCMC Download
36 Quotation for demolition mobile towers with help of gas cutters and necessary manpower   Prabhag Samiti-A, VVCMC Download
35 Quotation for Providing tea water and lunch for meeting 2016   General Administration Department, VVCMC Download
34 Providing items for student appearing MPSC and UPSC exam   Prabhag Samiti-H (Navghar-manikpur), VVCMC Download
33 4931 Form No-6 Labor   Establishment Department, VVCMC Download
32 4930 Form No-5 Medical Health Department   Establishment Department, VVCMC Download
31 4929 Form No-4 Electrical Department   Establishment Department, VVCMC Download
30 4928 Form No-3 Fire Department   Establishment Department, VVCMC Download
29 4927 Form No-2 Engineers   Establishment Department, VVCMC Download
28 4926 Form No-1 General Administration Department   Establishment Department, VVCMC Download
27 General Administration Department Quotation Notice-3   Administration Department, VVCMC Download
26 General Administration Department Quotation Notice-2   Administration Department, VVCMC Download
25 General Administration Department Quotation Notice-1   Administration Department, VVCMC Download
24 Purchasing cushion chairs, wheel chairs, office table, cupboard for Prabhag Samiti-D Achole VVCMC   Ward-D Download
23 Purchasing A4 Size Rim, Legal Size Rim, Letter head 1/8 Size (As per our Patterns), Letter head A4 Size, Letter head legal size(As per our Patterns) for Prabhag Samiti-D Achole VVCMC.   Ward-D Download
22 4920 VVCMC/Web based Biometric Attendance System(Recall-2)  Computer Dept.   E-tender
21 Quotation Notice   Medical Health Department Download
20 4889 Providing cctv in vvcmc offices  Store   E-tender
19 4890 RFP for web based biometric attendance system.  Computer  RFP
18 4891 Installation of street light poles and electrification work Beteween the divider from Swastik Group To Mohak City on new baypass road at Vasai -Virar City Muncipal corporation Area  PWD  E-tender
17 4893 Miscellaneous Repair works at W.T.P. Dhuktan and Head Works at Maswan  PWD  E-tender
16 4894 Installation of street light poles and electrification work Beteween the divider from Swastik Group To Mohak City on new baypass road at Vasai -Virar City Muncipal corporation Area  PWD  E-tender
15 4895 Providing & fixing glow sign boards in prabhag samiti ‘A’ & ‘C’ in vvcmc area.  PWD  E-tender
14 4896 maintenane of gas shavadahini at samel pada smshanbhoomi in vvcmc area  PWD  E-tender
13 4897 construction of composite gate in anand nagar garden ward no 100  PWD  E-tender
12 4898 construction of fountain in anand nagar garden in ward no 100  PWD  E-tender
11 4899 construction of fibre statue in anand nagar garden ward no 100  PWD  E-tender
10 4900 construction of fountain in jijamata udyan in Prbhag H  PWD  E-tender
9 4901 provinding ruber matting in om nagar garden ward no 85  PWD  E-tender
8 4902 provinding rubber matting in navyug nagar garden in ward no 96  PWD  E-tender
7 4903 Decoration of circle opposite ganesh mandir samta nagar in ward no 93  PWD  E-tender
6 4904 construction of Gajibo in anand nagar garden in ward no 100  PWD  E-tender
5 4905 Applying of ozonile instruments in ambadi road swmming pool  PWD  E-tender
4 4906 construction of circular fountain in anand nagar garden in ward no 100  Garden   E-tender
3 4907 Providing management of swimming pool nearby papperkhind dam at phoolpada virar (e)   E-tender
2 4908 Development a walk through for sr. no.376 in govt. municipal corporation office auditorium, mini theatre etc. for a building  PWD  E-tender
1 4911 Providing of red soil and sands for gardens in vvcmc areas  Garden   E-tender

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.