You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
sr.no Tender Number Short Description Department Tender Type
124 Providing repair and maintenance service of microscope and LED fluorescent microscope   Medical health Department Download
123 Electrification work near diwanman talav disaster management at 2nd floor under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
122 Supplying erecting high mast poll at diwanman talav in ward 69 under navghar manickpur divsion in vvmc area   Electrical Department Download
121 Supplying erecting garden light polls at vishal nagar udyan in ward 99 under H division in vvmc area.   Electrical Department Download
120 decorative light arrangement at omkareshwar garden at D prabhag   Electrical Department Download
119 Supplying erecting mini high mast at 100 ft in ward no. 68 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
118 Supplying erecting LED light in diwanman talav & industrial fan at ground floor in bahuddashiya building under H division in VVCMC area.   Electrical Department Download
117 Supplying erectin cabling work at diwanman talav in ward no. 96 under ‘H’ division in VVCMC area.   Electrical Department Download
116 Supplying erecting led flood light at ambedkar chowk at panchavati ambadi road under ‘H’ division in VVCMC area.   Electrical Department Download
115 Supplying erecting street light poles at jhonson motor to patel wadi in ward no. 60 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
114 Electrification work of gokhivare devi pada anganwadi & banjara pada anganwadi manickpur divisional office area inVVCMC area.   Electrical Department Download
113 Supplying & erecting street light cable at juchandra talav in ward no. 115 under waliv division in VVCMC area.   Electrical Department Download
112 Supplying & erecting street light cable at new garden parera nagar in ward no. 105 under waliv (G) division in VVCMC area.   Electrical Department Download
111 Supplying & erecting Air conditioner (AC) at new waliv office building at waliv division in VVCMC area.   Electrical Department Download
110 Supplying & erecting street light pole at bappa sitaram mandir in ward no. 62 under navghar manikpur division in VVCMC area   Electrical Department Download
109 Supplying & erecting voltage stablizers at achola hospital head office in achole(D) division in VVCMC area.   Electrical Department Download
108 Providing & erecting highmast near traffic police office in ward no. 57 navghar manikpur division in VVCMC area   Electrical Department Download
107 Supplying & erecting high mast pole at behind appar police station in ward no. 57 under navghar manikpur division in VVCMC area.   Electrical Department Download
106 Supplying & erecting mini high mast at navghar east opposite railway station in ward no. 92 under D division in VVCMC area.   Electrical Department Download
105 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमात दैनंदिन कार्यालयीन कामाकाजाकरिता xerox machine खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक    Download
104 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाकरीता Notepad खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक    Download
103 Quotation for providing newspapers and magazine for library    Download
102 Quotation for providing leather bags for Ladies    Download
101 Quatation for providing leather bags for gents    Download
100 महानगरपालिका वैदकीय आरोग्य विभागासाठी फर्निचरचा पुरवठा करणे बाबत   वैदकीय आरोग्य विभाग Download
99 प्रभाग समिती सी येथील सार्वजनिक वाचनालय, विरार विभागासाठी कथा, कादंबरी, प्रवासवर्णन, चरित्र, शैक्षणीक व इतर पुस्तकांची खरेदी करणेबाबत   वाचनालय विभाग Download
98 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर मधील लिंगायत समाज दफनभुमी मध्ये विद्युतिकीकरण करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
97 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र .११२ मध्ये आकर्षक दिवे लावणे व फ्लड लाईट बसवणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
96 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर स्मशानामध्ये आकर्षक पोल उभारणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
95 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील पाचुबंदर येथे उद्यानामध्ये आकर्षक पोल व अर्थिंग करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
94 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११२ मधील पाचुबंदर स्मशानभुमी शेडमध्ये विद्युतीकीकरण करणेबाबत   इलेक्ट्रिक विभाग Download
93 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या तलावा भोवती आकर्षक पोल उभारणे बाबत.   इलेक्ट्रिक विभाग Download
92 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव उद्यानात इलेक्ट्रिक केबलिंग करणे व एल. ई. डी आकर्षक फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
91 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या उद्यानात आकर्षक पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
90 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावा भोवती विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
89 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथील पिपल्स सोसायटीच्या मागे आकर्षक पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
88 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथे पोल फाउंडेशन व पोल उभारणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
87 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावासाठी टायमर पॅनल बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
86 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव तलावा भोवती एल. ई. डी. फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
85 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . ११० मध्ये तामतलाव येथील पिपल्स सोसायटीच्या मागे आकर्षक फिटिंग बसवणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
84 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथील स्मशान भूमीतील गॅस दाहिनीसाठी विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
83 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथे पार्किंग साठी व स्मशाना कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
82 प्रभाग समिती आय मधील सर. डी. एम. पेटीट हॉस्पिटल येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या शेड, चेंजीन्ग रूम येथ विदयुतीकरण करणेबाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
81 प्रभाग समिती आय क्षेत्रातील पाचूबंदर येथील ख्रिस्ती दफन भूमी मध्ये प्रकाश व्यवस्थेसाठी पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
80 प्रभाग समिती आय कार्यालयातील वॉर्ड क्र . १११ मधील मुळगाव व पापडी येथे विविध ठिकाणी पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.    इलेक्ट्रिक विभाग Download
79 वॉर्ड क्र . १११ मधील रिद्धी – सिद्धी अपार्टमेंट येथे पथदिप पोल उभारणी करणे बाबत.   इलेक्ट्रिक विभाग Download
78 प्रभाग समिती “आय” कार्यालयतील इमारतीत विद्युतीकरण करून कार्यान्वित करणे बाबत    इलेक्ट्रिक विभाग Download
77 वैदेकीय आरोग्य विभागच्या दैनंदिन कामाकाजाकरिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक   वैदेकीय आरोग्य विभाग Download
76 वैदेकीय आरोग्य विभागच्या दैनंदिन कामाकाजाकरिता झेरॉक्स मशिन खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
75 महानगरपालिकेच्या मुख्य कर्यालायतील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे दूरध्वनी यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
74 आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकरिता साहित्य तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याकरीता साहित्य खरेदी करणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
73 EOI Vasai Virar City Municipal Corporation invites Expression of Interest (EOI) for recovery of Land at Gokhivare Municipal Solid Waste (MSW)Dumping ground by adopting bio-mining or any other suitable technology for the existing MSW dump.   Head Office , VVCMC Download
72 प्रभाग समिती एच मधील विशालनगर व दिवाणमान स्मशानभूमीत पंप हाऊस मधील विदुय्त जनित्र दुरुस्ती व servicing करणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
71 ६ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धासाठी सफरचंद पुरवणे कामीचे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
70 ६ वी राष्ट्रीय शालेय महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा साठी विविध साहित्य पुरवणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
69 ६ वी राष्ट्रीय शालेय महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा साठी साहित्य पुरवणे कामी चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
68 मँरेथाँन स्पधेच्या नियोजना साठी सुरक्षा व्यवस्था करणेसाठी सुरक्षतेचे साहित्य भाडेतत्वावर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
67 मँरेथाँन स्पर्धे साठी सुरक्षा रक्षक, बाऊन्सर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
66 वैदेकीय आरोग्य विभागाकरिता रुग्णलयीन साहित्य खरेदी करण्या बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
65 वैदेकीय आरोग्य विभागाकरिता रुग्णलयीन औषधे खरेदी करण्या बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
64 प्रभाग समिती एच मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तरण तलावाजवळील इमारती मधील दुसरा माळा शूटिंग हाँलमध्ये ए.सी. व इलेक्ट्रीफीकेशन काम करण्याबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
63 प्रभाग समिती एच मधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या तरण तलावाजवळील इमारती मधील पहिला माळा व्यायामशाळेत ए.सी. व इलेक्ट्रीफीकेशन काम करण्याबाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
62 प्रभाग समिती “ड” मधील ए्व्हरशाईन सिटी येथील विरंगुळा केंद्रात इन्व्हर्टरची बँटरी बसविणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
61 5671 Development and implementation of “Medical Health Department Management System”   Head Office , VVCMC Download
60 वसई विरार शहर महानगरपालिका ई निविदा क्र. ५६२८ चे शुद्धिपत्रक व पुर्व निविदा बैठकीचे इतिवृत्त   Head Office , VVCMC Download
59 वसई विरार शहर महानगरपालिका सार्वजनिक वाचनालय विरार विभागासाठी दिवाळी अंक पुरवठा करणे बाबतचे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
58 Quotation Notice for “video conferencing Equipment & Subscription”   Head Office , VVCMC Download
57 वसई विरार शहर महानगरपालिका महापौर मॅरेथॉन विभागासाठी Traffic Cone पुरवणे बाबत चे दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
56 प्रभाग समिती आय विभागीय कार्यलयात ऑनलाईन UPS (संपूर्ण संच) खरेदी करणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
55 5628 Supply,Installation and Commissioning for Desktops, laptops and
Computer Peripherals
  Head Office , VVCMC Download
54 वसई विरार शहर महानगरपालिके अंतर्गत आर.ओ वॉटर प्यूरीफायर बसविणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
53 वसई विरार शहर महानगरपालिके अंतर्गत संगणक साहित्य पुरविणे बाबत दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
52 वसई विरार राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथाॅन स्पर्धा २०१६ साठी मोबाईल मार्केटींग सोल्युशन पुरविणेसाठी दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
51 राष्ट्रीय स्तरीय मॅरेथाॅन स्पर्धेसाठी कलर झेरॉक्स छपाई करणेसाठी दरपत्रक   Head Office , VVCMC Download
50 प्रभाग समिती एच मध्ये सार्वजनिक वाचनालयात संगणक व साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक   Ward Office (H) , VVCMC Download
49 प्रभाग समिती (क) मधील गणपती वित्सर्जनाच्या ठिकाणी असलेल्या तराफ्यांची व निर्माल्य कलशांची खरेदी,दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणेबाबत दरपत्रके   Ward Office (c) , VVCMC Download
48 प्रभाग समिती (अ) मधील गणपती वित्सर्जनाच्या ठिकाणी असलेल्या तराफ्यांची व निर्माल्य कलशांची खरेदी,दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणेबाबत दरपत्रके   Ward Office (A) , VVCMC Download
47 प्रभाग समिती (अ) कार्यक्षेत्रातील गणपती वित्सर्जनासाठी मारांबळ पाडा समुद्र किनारी हायड्रा,फोरक्लीप व बोट ही वाहने भाडे तत्वावर घेणे बाबत दरपत्रके   Ward Office (A) , VVCMC Download
46 Quotation for CCTV in ward office (A)   Ward Office (A), VVCMC Download
45 Quotation for video film   IT Department , VVCMC Download
44 Quotation for laboratory materials   Health Medical Department , VVCMC Download
43 Quotation for printers   Mayor office ,
VVCMC
Download
42 Quotation for Cyberoam UTM Renewal   IT Department , VVCMC Download
41 Expression of Interest for Providing Integrated Vector Control service to the City of Vasai Virar Using Various latest Measure   Health/Sanitation Department , VVCMC Download
40 Quotation for 2500 volt ampere microtech inverter / ISI MEK and 210 ah Exide MEK Battery   Electrical Department , VVCMC Download
39 Quotation for pulse polio vaccination campaign   Health Medical Department , VVCMC Download
38 Quotation for 2500 volt ampere microtech inverter and 210 A.H. Exide battery   Electrical Department , VVCMC Download
37 ५’ उंची X ४’ रुंदी X१ १/२ खोली असलेले लोखंडी पत्र्याचे बॉक्स, लोखंडी ऐगलचे स्टॅण्ड असलेले डेंटींग पेंटींग करून, ३०० अॅम्पियरचे ३ नग एच आरसी फ्युज व न्युट्रललिंक सह पुरवठा करून कार्यान्वित करणे.   Electrical Department , VVCMC Download
36 Quotation for demolition mobile towers with help of gas cutters and necessary manpower   Prabhag Samiti-A, VVCMC Download
35 Quotation for Providing tea water and lunch for meeting 2016   General Administration Department, VVCMC Download
34 Providing items for student appearing MPSC and UPSC exam   Prabhag Samiti-H (Navghar-manikpur), VVCMC Download
33 4931 Form No-6 Labor   Establishment Department, VVCMC Download
32 4930 Form No-5 Medical Health Department   Establishment Department, VVCMC Download
31 4929 Form No-4 Electrical Department   Establishment Department, VVCMC Download
30 4928 Form No-3 Fire Department   Establishment Department, VVCMC Download
29 4927 Form No-2 Engineers   Establishment Department, VVCMC Download
28 4926 Form No-1 General Administration Department   Establishment Department, VVCMC Download
27 General Administration Department Quotation Notice-3   Administration Department, VVCMC Download
26 General Administration Department Quotation Notice-2   Administration Department, VVCMC Download
25 General Administration Department Quotation Notice-1   Administration Department, VVCMC Download
24 Purchasing cushion chairs, wheel chairs, office table, cupboard for Prabhag Samiti-D Achole VVCMC   Ward-D Download
23 Purchasing A4 Size Rim, Legal Size Rim, Letter head 1/8 Size (As per our Patterns), Letter head A4 Size, Letter head legal size(As per our Patterns) for Prabhag Samiti-D Achole VVCMC.   Ward-D Download
22 4920 VVCMC/Web based Biometric Attendance System(Recall-2)  Computer Dept.   E-tender
21 Quotation Notice   Medical Health Department Download
20 4889 Providing cctv in vvcmc offices  Store   E-tender
19 4890 RFP for web based biometric attendance system.  Computer  RFP
18 4891 Installation of street light poles and electrification work Beteween the divider from Swastik Group To Mohak City on new baypass road at Vasai -Virar City Muncipal corporation Area  PWD  E-tender
17 4893 Miscellaneous Repair works at W.T.P. Dhuktan and Head Works at Maswan  PWD  E-tender
16 4894 Installation of street light poles and electrification work Beteween the divider from Swastik Group To Mohak City on new baypass road at Vasai -Virar City Muncipal corporation Area  PWD  E-tender
15 4895 Providing & fixing glow sign boards in prabhag samiti ‘A’ & ‘C’ in vvcmc area.  PWD  E-tender
14 4896 maintenane of gas shavadahini at samel pada smshanbhoomi in vvcmc area  PWD  E-tender
13 4897 construction of composite gate in anand nagar garden ward no 100  PWD  E-tender
12 4898 construction of fountain in anand nagar garden in ward no 100  PWD  E-tender
11 4899 construction of fibre statue in anand nagar garden ward no 100  PWD  E-tender
10 4900 construction of fountain in jijamata udyan in Prbhag H  PWD  E-tender
9 4901 provinding ruber matting in om nagar garden ward no 85  PWD  E-tender
8 4902 provinding rubber matting in navyug nagar garden in ward no 96  PWD  E-tender
7 4903 Decoration of circle opposite ganesh mandir samta nagar in ward no 93  PWD  E-tender
6 4904 construction of Gajibo in anand nagar garden in ward no 100  PWD  E-tender
5 4905 Applying of ozonile instruments in ambadi road swmming pool  PWD  E-tender
4 4906 construction of circular fountain in anand nagar garden in ward no 100  Garden   E-tender
3 4907 Providing management of swimming pool nearby papperkhind dam at phoolpada virar (e)   E-tender
2 4908 Development a walk through for sr. no.376 in govt. municipal corporation office auditorium, mini theatre etc. for a building  PWD  E-tender
1 4911 Providing of red soil and sands for gardens in vvcmc areas  Garden   E-tender

Comments are closed.

Disaster Management

  • Toll Free Number : 18002334353
  • Police Station : 100
  • Fire Brigade : 101 (Only For BSNL Users)/ 0250 - 2464811
  • Medical : 108
  • Thane District Emergency No. : 1077

e-Tenders / Rate Contract

Electronic Tendering System
click here.:- e-Tenders

The Municipal Corporation of Vasai-Virar City

Vasai Virar City Municipal Corporation is trying level best to bring Transparency in Administration, E-Governance and Total Cleanliness to meet aspirations of the citizens.