You are here:    Home      लोकोपयोगी माहिती      नगर रचना

नगर रचना


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून “प्रशमित संरचना “म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १५८(१) अन्वये कार्यवाही करणे बाबत Download

Sanctioned DP Download
वसई विरार उपप्रदेशाची विकास योजना अहवाल Download
मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली Download
प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली 2013 Download
Scrutiny sheet for amended plan approval Download
Scrutiny sheet for NOC for NA/CC Download
Scrutiny sheet for occupancy certificate Download

विकास परवानगी यादी(२०१० ते ३१ मार्च २०१९) Download

सुधारित विकास परवानगी यादी(२०१० ते ३१ मार्च २०१९) Download

भोगवटा दाखला यादी(२०१० ते ३१ मार्च २०१९) Download

जोते प्रमाणपत्र यादी(२०१० ते ३१ मार्च २०१९) Download

विकास हक्क प्रमाणपत्र यादी(२०१२ ते ०५ फेब्रुवारी २०१९) Download


Single Window System to give Building Permission of Vasai Virar City Municipal Corporation Download
Revision of Development Control Regulation / Building Bye-laws periodically for Vasai Virar City Municipal Corporation Download

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.