You are here:    Home      कार्यालयीन कामकाज      स्थायी समिती सभा

स्थायी समिती सभा

स्थायी समिती सभा ६ एप्रिल २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १३ एप्रिल २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० एप्रिल २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २८ एप्रिल २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ५ मे २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ८ मे २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ मे २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १५ मे २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ सप्टेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ८ ऑक्टोबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १४ ऑक्टोबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २३ ऑक्टोबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ३० ऑक्टोबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ६ नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ९ नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २७ नोव्हेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ५ डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १८ डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ डिसेंबर २०१५ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११जानेवारी २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २५ जानेवारी २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ४ फेब्रुवारी २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १८ फेब्रुवारी २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २५ फेब्रुवारी २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ९ मार्च २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ५ एप्रिल २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २१ एप्रिल २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ४ मे २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १४ जून २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २४ जून २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २८ जून २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ जुलै २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १४ जुलै २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २५ जुलै २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ८ ऑगस्ट २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १६ ऑगस्ट २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ३० ऑगस्ट २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ७ सप्टेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १४ सप्टेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ सप्टेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १० ऑक्टोबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २१ ऑक्टोबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०३ नोव्हेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ नोव्हेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २४ नोव्हेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०६ डिसेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १४ डिसेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २६ डिसेंबर २०१६ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १० फेब्रुवारी २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २७ फेब्रुवारी २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १० मार्च २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० मार्च २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०३ एप्रिल २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १७ एप्रील २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २८ एप्रील २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २ मे २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १६ मे २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ मे २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १३ जून २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २३ जून २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ७ जुलै २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २१ जुलै २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २१ ऑगस्ट २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०४ सप्टेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १८ सप्टेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ सप्टेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १३ ऑक्टोबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २७ ऑक्टोबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २ नोव्हेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १७ नोव्हेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २८ नोव्हेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १२ डिसेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २९ डिसेंबर २०१७ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १२ जानेवारी २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २५ जानेवारी २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०९ फेब्रुवारी २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २३ फेब्रुवारी २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २३ फेब्रुवारी २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०८ मार्च २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २२ मार्च २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०५ एप्रिल २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० एप्रिल २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १६ जुलै २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ३१ जुलै २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १० ऑगस्ट २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० ऑगस्ट २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २६ सप्टेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २६ सप्टेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ ऑक्टोबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २३ ऑक्टोबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०३ नोव्हेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १७ नोव्हेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २६ नोव्हेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०७ डिसेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० डिसेंबर २०१८ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०३ जानेवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १८ जानेवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा १ फेब्रुवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ११ फेब्रुवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २० फेब्रुवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा २८ फेब्रुवारी २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०८ फेब्रुवारी २०१९(बजेट) डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०५ मार्च २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा ०३ जून २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.२, १८ जून २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.३, १८ जून २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.४, १ जुलै २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.५, ११ जुलै २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.६, २६ जुलै २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा सुचना क्र.७, २६ जुलै २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, ०८ ऑगस्ट २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, २७ ऑगस्ट २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, ०४ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, ११ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, १३ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, १७ सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, २० सप्टेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, ०८ नोव्हेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, १३ नोव्हेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, १९ नोव्हेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, ०३ डिसेंबर २०१९ डाउनलोड
स्थायी समिती सभा, १३ डिसेंबर २०१९ डाउनलोड

 

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • ठाणे जिल्हा संपर्क क्रमांक : १०७७
  • माहिती तंत्रज्ञान विभाग दुरध्वनी क्र.- 7447404164

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.