You are here:    Home      शहरातील सुविधा      पोलिस स्थानक

पोलिस स्थानक

पोलिस विभागातील अधिकारी,कार्यालये व दूरध्वनी क्रमांक.

क्र.
 • कार्यालयाचे नाव
 • दूरध्वनी क्रमांक.
 • पोलिस महानिरीक्षक,महाराष्ट्र शासन.
 • ०२२-२२०२६६७२
 • पोलिस महानिरीक्षक,लाचलुचपत विरोधी पथक, महाराष्ट्र शासन.
 • ०२२-२४९२१२१२
 • पोलिस महानिरीक्षक,निवडणूक महाराष्ट्र शासन
 • ०२२-२४९२१२१२
 • अपर पोलिस महानिरीक्षक,कायदा व सुव्यवस्था
 • ०२२-२२०२६७४७
 • पोलिस महानिरीक्षक,कोकण परिक्षेत्र,नवी मुंबई.
 • ०२२-२७५७५२६६
 • पोलिस अधिक्षक कार्यालय,पालघर
 • ०२५२५-२५११००
 • अपर पोलिस अधिक्षक कार्यालय,वसई
 • ०२५०-२४६०००४
 • पोलिस उप अधिक्षक (गृह),पालघर
 • ०२५२५-२५२१००
 • जिल्हा विशेष शाखा,पालघर
 • ०२२-२५५१००
१०
 • नियंत्रण कक्ष,पालघर.
 • ०२५२५-२५२१००/२५३१००
११
 • पोलिस उपं अधिक्षक (वाहतूक),ठाणे ग्रामीण
 • ०२२-२५४५२३८३
१२
 • लाचलुचपत विरोधी पथक,ठाणे परिक्षेत्र
 • ०२२-२५४२७९७९
१३
 • बॉम्बशोध व नाशक पथक,ठाणे
 • ०२२-२५३४३५६७
१४
 • वाहतूक शाखा,ठाणे.
 • ०२२-२५३४३५८०
१५
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,मीरा रोड.
 • ०२२-२८१२६४९५
१६
 • मीरा रोड पोलिस स्टेशन.
 • ०२२-२८१२६७६७/३२२४४
१७
 • काशिमिरा पोलिस स्टेशन
 • ०२२-२८४५६११८/७३०१
१८
 • भाईंदर पोलिस स्टेशन
 • ०२२-२८१९२२५७
१९
 • नवघर पोलिस स्टेशन.
 • ०२२-२८०४४५७३/६४३८
२०
 • उत्तन पोलिस स्टेशन
 • ०२२-२८४५१००१
२१
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,वसई.
 • ०२५०-२३३२६१४
२२
 • वसई पोलिस स्टेशन,वसई गाव.
 • ०२५०-२३२७०७३/२१८८
२३
 • माणिकपूर पोलिस स्टेशन,अंबाडी रोड,वसई(प.) .
 • ०२५०-२३३२११०/२३४५६७८
२४
 • नालासोपारा पोलिस स्टेशन,नालासोपारा.
 • ०२५०-२४०२०३३
२५
 • विरार पोलिस स्टेशन,विरार.
 • ०२५०-२५२८२२२
२६
 • वालीव पोलिस स्टेशन.
 • ०२५०-२४५४४००/२४५३३००
२७
 • अर्नाळा पोलिस स्टेशन
 • ०२५०-२५८७२०८
२८
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,पालघर.
 • ०२५२५-२५१९०३
२९
 • पालघर पोलिस स्टेशन,पालघर .
 • ०२५२५-२५४९३९
३०
 • सफाळे पोलिस स्टेशन,सफाळे.
 • ०२५२५-२३०२५५
३१
 • सातपाटी पोलिस स्टेशन,सातपाटी.
 • ०२५२५-२२४९६७
३२
 • मनोर पोलिस स्टेशन,मनोर
 • ०२५२५-२३७०५८
३३
 • केळवे पोलिस स्टेशन,केळवे
 • ०२५२५-२२२१२३
३४
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,बोईसर
 • ०२५२५-२७५५५५
३५
 • बोईसर पोलिस स्टेशन
 • ०२५२५-२७२४४४
३६
 • तारापूर पोलिस स्टेशन
 • ०२५२५-२८२३४१
३७
 • वाणगाव पोलिस स्टेशन
 • ०२५२८-२४४०४७
३८
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,डहाणू
 • ०२५२८-२२२४३३
३९
 • डहाणू पोलिस स्टेशन
 • ०२५२८-२२२४४४
४०
 • घोलवड पोलिस स्टेशन
 • ०२५२८-२४११००
४१
 • तलासरी पोलिस स्टेशन
 • ०२५२१-२२००३३
४२
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,जव्हार
 • ०२५२०-२२२२०१
४३
 • जव्हार पोलिस स्टेशन
 • ०२५२०-२२२४३३
४४
 • मोखाडा पोलिस स्टेशन
 • ०२५२९-२५६६३३
४५
 • कासा पोलिस स्टेशन
 • ०२५२८-२६४०४४4
४६
 • विक्रमगड पोलिस स्टेशन
 • ०२५२०-२४००३३
४७
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,गणेशपुरी
 • ०२५२२-२८७१२८
४८
 • गणेशपुरी पोलिस स्टेशन
 • ०२५२२-२६१२९३
४९
 • वाडा पोलिस स्टेशन
 • ०२५२६-२७१४३३
५०
 • भिवंडी पोलिस स्टेशन
 • ०२५२२-२५१२५०
५१
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,शहापूर
 • ०२५२७-२७२०११
५२
 • शहापूर पोलिस स्टेशन
 • ०२५२७-२७२०९०
५३
 • पडघा पोलिस स्टेशन
 • ०२५२२-२६८१००
५४
 • कसारा पोलिस स्टेशन
 • ०२५२७-२४६०३०
५५
 • उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालय,मुरवाड.
 • ०२५२४-२२२०१५
५६
 • मुरवाड पोलिस स्टेशन
 • ०२५२४-२२२२३३
५७
 • कुळगाव पोलिस स्टेशन
 • ०२५१-२६९००५०
५८
 • कल्याण तालुका पोलिस स्टेशन
 • ०२५१-२३८१३२०
५९
 • टोकवडे पोलिस स्टेशन
 • ०२५२४-६५०७५०
६०
 • किन्हवली पोलिस स्टेशन
 • ०२५२७-२३२०३३
६१
 • स्थानिक गुन्हे शाखा,ठाणे ग्रामीण.
 • ०२२-२५३४३५६७
६२
 • वाहतूक शाखा वसई कार्यालय,अंबाडी नाका,वसई(प.)
 • ९९८७३३३२९३
६३
 • वसई कंट्रोल,वसंत नगरी,वसई(पूर्व)
 • (०२५०) २४६२१०१/०२/०३
६४
 • तुळींज रोड,नालासोपारा(पूर्व)
 • (०२५०) २४४११००

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.