You are here:    Home      शहरातील सुविधा      अग्निशमन

अग्निशमन

वसई विरार महानगरपालिका
अग्निशमन दल

क्र.
 • अग्निशमन दल विभाग
 • संपर्क क्र.
 • मुख्य अग्निशमन केंद्र – आचोळे, वसई (पूर्व)
 • ०२५०-२४६४८११,९८२२३२१६८४
 • श्रीप्रस्थ अग्निशमन केंद्र – नालासोपारा (पश्चिम)
 • ०२५०-२४०२१०१,७७७५०४२२००
 • सनसिटी अग्निशमन केंद्र – दिवानमान
 • ०२५०-२४०२१०१,७७७५०४२२००
 • फुलपाडा अग्निशमन केंद्र – विरार (पुर्व)
 • ८९७५३६०१०१
 • विराट नगर अग्निशमन केंद्र – विरार(पश्चिम)
 • ८८८८८६४२८३
 • पारनाका अग्निशमन केंद्र – वसई गाव
 • ८८८८८६४२७५

इतर अग्निशमन दल

क्र.
 • अग्निशमन विभाग
 • दूरध्वनी क्रमांक
 • फायर स्टेशन कंट्रोल रूम, ठाणे
 • (०२२) २५४४०७९७/९८/९९
 • ठाणे फायर ब्रिगेड, बाळकुम
 • ९८६०१८१९९३
 • भिवंडी- चीफ फायर ऑफिसर, भिवंडी
 • (०२२) २३०८५९९९२/९३/९४
 • मुंबई- फायर स्टेशन, मुख्यालय, भायखळा
 • २३०८६१८१/२३०७६१११/१२/१३

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.