You are here:    Home      तक्रार हाताळणी मार्ग

तक्रार हाताळणी मार्ग

 विभागाचे नाव   पातळी – १  दिवस  पातळी – २  दिवस  पातळी – ३  दिवस
 आरोग्य विभाग    आरोग्य निरीक्षक   सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 जन्म-मृत्यु  वरिष्ठ लिपिक   वै.आरोग्य अधिकारी   उप-आयुक्त  
 बांधकाम विभाग   कनिष्ठ अभियंता    शाखा अभियंता   कार्यकारी अभियंता 
 पाणीपुरवठा विभाग    कनिष्ठ अभियंता    कार्यकारी अभियंता   शहर अभियंता 
 NOC विभाग   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक  सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 अनधिकृत विभाग / अतिक्रमण विभाग  वरिष्ठ लिपिक / लिपिक   १५  सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 अग्निशमन विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक अग्निशमन अधिकारी उप-आयुक्त
 आस्थापना विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक  सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 करनिर्धारण विभाग   सहाय्यक आयुक्त   उप-आयुक्त 
 नगररचना विभाग   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक अभियंता उपसंचालक
 महिला बालकल्याण विभाग   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक    सहाय्यक आयुक्त  उप-आयुक्त  
 लेखा विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक लेखाधिकारी मुख्य लेखापरीक्षक
 वाहन विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक    सहाय्यक आयुक्त   उप-आयुक्त
 विद्युत विभाग    वरिष्ठ लिपिक/ लिपिक कनिष्ठ अभियंता  
 राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान   सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी  १५ उप-आयुक्त   
 सामान्य प्रशासन विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक   सहाय्यक आयुक्त  उप-आयुक्त  
 अपंग कल्याण विभाग    वरिष्ठ लिपिक / लिपिक   सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 नगर सचिव विभाग  लिपिक    वरिष्ठ लिपिक  नगरसचिव 
 उद्यान व वन संवर्धन विभाग   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक   १५  सहा.उद्यान अधिक्षक  उद्यान अधिक्षक
 वृक्षप्राधिकरण/पर्यावरण विभाग   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक १५  सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 अतिक्रमण विभाग (फेरीवाला)   वरिष्ठ लिपिक / लिपिक  १५  सहाय्यक आयुक्त    उप-आयुक्त  
 वाचनालय विभाग     वरिष्ठ लिपिक / लिपिक / सहा.ग्रंथपाल ग्रंथपाल  उप-आयुक्त

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7499943242
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.