You are here:    Home      वसई विरार      प्रशासन      प्रशासकीय विभाग

प्रशासकीय विभाग

 • नाव
 • हुद्दा
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्री.आशिष पाटील
 • हुद्दा
  अति.आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
  प्रभाग समिती ए,बी,सी,ई व एफ
 • नाव
  श्री. संतोष देहरकर
 • हुद्दा
  अति.आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
  प्रभाग समिती डी,जी,एच व आय
 • नाव
  श्री.दिपक दे. कुरळेकर
 • हुद्दा
  उप-आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९५९४०५९६१६
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्री. प्रदिप जांभळे-पाटील
 • हुद्दा
  उप-आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्री. शंकर खंदारे
 • हुद्दा
  उप-आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ८८३०५२४०५९
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्री. विजयकुमार द्वासे
 • हुद्दा
  सहा.आयुक्त तथा प्रभारी उप-आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्रीमती. धनश्री शिंदे
 • हुद्दा
  सहा.आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
 • नाव
  श्रीमती.अंगाई साळुंखे
 • हुद्दा
  सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती ए) बोळींज विरार(प.)
  वार्ड – 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  प्रभाग कार्यालय-ए, पहिला माळा, मच्छी मार्केटच्या वरती, बोळींज नाका, विरार(प.)
 • नाव
  श्री.रागेश राठोड
 • हुद्दा
  सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
   
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती बी) विरार(पू)
  वार्ड- 25,26,27,28,30,37,38,39,47,49,50,52,54
  व.वि.श.म. मुख्यालय, विरार पोलीस स्थानकासमोर बाझार वार्ड, विरार(पू.)
 • नाव
  श्री. राजेंद्र कदम
 • हुद्दा
  प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९६२३००८२८९
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती सी) चंदनसार
  वार्ड – 1,2,6,7,8,9,10,11,12,18,19,21,22,23,24
  व.वि.श.म. मुख्यालय, तळमजला, विरार (पू.)
 • नाव
  सौ. मनाली शिंदे
 • हुद्दा
  प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९८२२९८७९००
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती-डी) नालासोपारा(पूर्व)
  वार्ड- 48,51,62,63,64,66,69,70,78,79,80,83,86,87,92
  प्रभाग कार्यालय डी, आचोळे तलावाजवळ, नालासोपारा(पू.)
 • नाव
  श्री.पंकज भुसे
 • हुद्दा
  सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९७६३९७७२३३
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती ई) नालासोपारा प.
  वार्ड- 53,55,56,57,58,59,60,61,65,81,82,84,94
  प्रभाग कार्यालय ई, अनंत मच्छी मार्केट जवळ, नालासोपारा (प.)
 • नाव
  श्री. प्रताप कोळी
 • हुद्दा
  सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ७७२००५८३३३
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती-एफ) धानीव-पेल्हार
  वार्ड- 5,40,41,42,43,44,45,46,67,68,71,72,73
  प्रभाग कार्यालय एफ, पेल्हार गाव, नालासोपारा (पू.)
 • नाव
  श्री. सुरेंद्र पाटील
 • हुद्दा
  प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९३२३४८७६७६
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती जी) वालीव
  वार्ड- 74,75,76,77,88,89,90,91,105,115
  प्रभाग कार्यालय, वालीव नाका, वसई(पू.)
 • नाव
  श्री.ग्लिसन घोन्सालवीस
 • हुद्दा
  प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ९९२२५००८७९
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती एच) नवघर-मानिकपुर
  वार्ड- 85,93,95,96,97,98,99,100,101,102,104
  नवघर-माणिकपूर प्रभाग कार्यालय, एस. टी. डेपो जवळ, वसई(प.)
 • नाव
  श्री.सुभाष जाधव
 • हुद्दा
  प्रभारी सहाय्यक आयुक्त
 • संपर्क क्रमांक
  ८३९०१८३०२१
 • कार्यक्षेत्र
  (प्रभाग समिती आय) वसई
  वार्ड- 103,106,107,108,109,110,111,112,113,114
  प्रभाग कार्यालय, पारनाका, सर डी. एम. पेटीट हॉस्पिटल जवळ, वसई(प.)

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

 • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
 • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
 • पोलीस स्थानक : १००
 • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
 • वैद्कीय मदत : १०८
 • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
 • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
 • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.