You are here:    Home      ई निविदा / दर पत्रक

ई निविदा / दर पत्रक

Electronic Tendering System click here.
Tender Number Short Description Department Tender Type From Date To Date
  वसई विरार शहर महानगरपालिका सुर्या उदभव २००द . ल . ली . क्षमता योजनेच्या धुकटन जलशुद्धीकरण केंद्रामधील रोहित्रांची (Transformer) Rewinding सह पुर्न :बांधणी (Retro Fitting) करणे. पाणी पुरवठा विभाग Download २८/०९/२०२० ०५/१०/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका सुर्या उदभव (टप्पा ३) १००द . ल . ली . क्षमता योजनेच्या धुकटन जलशुद्धीकरण केंद्रामधील Surge Vessel यंत्रणेची दुरुस्ती करणे. पाणी पुरवठा विभाग Download २८/०९/२०२० ०५/१०/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील धुकटन जलशुद्धीकरण केंद्रामधील क्लोरिनेशन यंत्रणेची दुरुस्ती करणे. पाणी पुरवठा विभाग Download २८/०९/२०२० ०५/१०/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील अल्ट्रासॉनिक फ्लो मीटर (Ultrasonic Flow Meter) दुरुस्त करणे . पाणी पुरवठा विभाग Download २८/०९/२०२० ०५/१०/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या पेल्हार पाणी पुरवठा योजनेअंर्तगत पेल्हार जलशुद्धीकरण येथे क्युबिकल मीटरिंग बॉक्स बसवणे. पाणी पुरवठा विभाग Download २८/०९/२०२० ०५/१०/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मौजे गोखिवरे येथील क्षेपण भूमीतील डोझर दुरुस्ती करणे तसेच खरेदी केलेले स्पेअर पार्ट फिटिंग करणे कमी मेकॅनिकल (लेबर काम) करणेसाठी इच्छुक व्यक्ती,पुरवठादार या संस्था यांच्याकडून दरपत्रक मागवण्यात येत आहे. वाहन विभाग Download १८/९/२०२० २९/९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार कार्यक्षेत्रातील पेल्हार कार्यक्षेत्रातील दिवाबत्ती विभागात नवीन रॅक्सची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रभाग समिती एफ Download ११/०९/२०२० १८/०९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार कार्यक्षेत्रातील पेल्हार कार्यक्षेत्रातील दिवाबत्ती विभागात नवीन रॅक्सची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रभाग समिती एफ Download ११/०९/२०२० १८/०९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार बायोमेट्रिक मशीन करीता १ इन्व्हर्टर व १ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रभाग समिती एफ Download ०९/०९/२०२० १६/०९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार कार्यक्षेत्रातील धानिव कार्यालय व बिलालपाडा कार्यालयाकरिता इन्व्हर्टर बॅटरी नादुरुस्त झाल्याने २ नवीन बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रभाग समिती एफ Download ०९/०९/२०२० १६/०९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार कार्यक्षेत्रातील पेल्हार आरोग्य केंद्राकरिता १ इन्व्हर्टर व २ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रभाग समिती एफ Download ०९/०९/२०२० १६/०९/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बोअरवेल देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य व अवजारे पुरविणेबाबत. पाणी पुरवठा विभाग Download ०९/०९/२०२० १५/०९/२०२०
  अनधिकृत बांधकाम,अतिधोकादायक व धोकादायक बांधकाम निष्कासनापूर्वी अथवा नंतर त्यामध्ये असलेले लोखंड (ग्रील व गज) व लाकूड (खिडकी,दरवाजे),डेब्रिज (मलबा) व तसेच वेळोवेळी कोंडवाडा येथे जमा होणारे विविध प्रकारचे साहित्य (प्लास्टिक लोखंडी,लाकडी) याचा लिलाव/बोलीसाठी (public auction) करीता Upset Value (Upset Price) निश्चित करणेकामी वॅल्युअर्स (Govt.Valuers) नेमून दर निश्चित करणेबाबत. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विभाग Download ०५/०९/२०२० १४/०९/२०२०
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती डी येथील सार्व.वाचनालयासाठी वृत्तपत्र,साप्ताहिके,मासिके इ.तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकमी चे दरपत्रक प्रभाग समिती डी Download २९/८/२०२० ९/९/२०२०
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सी येथील सार्व.वाचनालयासाठी वृत्तपत्र,साप्ताहिके,मासिके इ.तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकमी चे दरपत्रक प्रभाग समिती सी Download २९/८/२०२० ९/९/२०२०
  वसई विरार शहरमहानगरपालिकेस प्रभाग समिती अंतर्गत कार्यालयीन कामासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या ९ नग बोलेरो पिकअप BS-VI PS,1.7T या वाहनावर बॉडी बांधणेकामी. वाहन विभाग Download २५/८/२०२० ०२/९/२०२०
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती आय येथील सार्व.वाचनालयासाठी वृत्तपत्र,साप्ताहिके,मासिके इ.तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकमी चे दरपत्रक प्रभाग समिती आय Download १८/८/२०२० ३१/८/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील स्थलांतरित होणाऱ्या प्रभाग समिती ई तसेच प्रभाग समिती बी कार्यालयात कार्यालयीन कामासाठी ब्लॅक अँड व्हाईट प्रिंटर निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी करणेबाबत. (सूचना / हरकती) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download ८/८/२०२० १०/८/२०२०(स.११.००पर्यंत)
  सन २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक त्रेवार्षिक वर्षाकरिता मागविण्यात आलेली ई-निविदा बाबत.(सूचना / हरकती) आस्थापना विभाग Download ८/८/२०२० १०/८/२०२०(स.११.००पर्यंत)
  महानगरपालिकेच्या नवघर येथील डॉ. के. ब. हेडगेवार सार्व. वाचनालयासाठी वृत्तपत्र,साप्ताहिके,मासिके इ.तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकमी चे दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download ३०/७/२०२० १०/८/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेत स्थापन करण्यात आलेल्या विलगीकरण कक्षामध्ये वायरलेस टेलिफोन व राऊटर खरेदी करणेबाबतचे दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०७/२०२० ०३/०८/२०२०
  मौजे गोखिवरे येथील क्षेपनभुमीत कार्यरत असलेल्या डोझरची दुरुस्ती करणेबाबतचे दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १३/६/२०२० १९/६/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती इ नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील तलाव सन २०२० ते २०२३ या तीन वर्षाकरिता मस्त्यसंवर्धना साठी ठेका पद्धतीने देणे बाबत चे दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download १०/६/२०२० १९/६/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती इ नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगाव व नवाळे विभागातील तलाव सन २०२० ते २०२३ या तीन वर्षाकरिता मस्त्यसंवर्धना साठी ठेका पद्धतीने देणे बाबत चे दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download १०/६/२०२० १९/६/२०२०
  वसई विरार महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील बसविणेत आलेल्या अल्ट्रासॉनिक फ्लो मीटर (Ultrasonic flow meter) दुरुस्ती करणेबाबतचे दरपत्रक पाणीपुरवठा विभाग Download १९/०५/२०२० २५/०५/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सूर्या उद्भव (टप्पा -१) मासवण येथे रेती suction pump च्या साहाय्याने काढणेबाबत चे दरपत्रक पाणीपुरवठा विभाग Download ०९/०५/२०२० १८/०५/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या कोविड-१९ अंतर्गत नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या विलगीकरण कक्षाकरिता सेंट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन यंत्रणे संबाधित आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २३/०४/२०२० ३०/०४/२०२०
  वसई विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (ई) कार्यालयाच्या शेजारील गोडाऊनच्या मोकळ्या जागेमधील भंगार साहित्य विक्री करणेबाबतचे दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download २०/०४/२०२० ३०/०४/२०२०
  झालावाद येथील इमारतीलमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायाम शाळेत प्रशिक्षण देणेकामी २ प्रशिक्षित महिला पुरविणेबाबत प्रभाग समिती ई Download २०/०३/२०२० ३०/०३/२०२०
  महानगरपालिकेच्या विरार विभागातील सार्वजनिक वाचनालयातील इंग्रजी वृत्तपत्र, मराठी वृत्तपत्र रद्दी विक्री बाबत प्रभाग समिती सी Download १९/०३/२०२० २७/०३/२०२०
  सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षकरिता सार्व. वाचनालयासाठी वृत्तपत्रे,साप्ताहिके, मासिके,पाक्षिके, व दिवाळी अंक पुरविणेबाबत प्रभाग समिती एच Download 14/०३/२०२० 24/०३/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “जी” वालीव कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे राजावली येथील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी देण्याकामी जाहीर दरपत्रक प्रभाग समिती जी Download ०६/०३/२०२० १६/०३/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २६/०२/२०२० १८/०३/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए विदयुत विभागातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १८/०२/२०२० ०२/०३/२०२०
  महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १५/०२/२०२० २७/०२/२०२०
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी ओरीजनल लेदर बॅग (जेन्टस बॅग) खरेदी करणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १५/०२/२०२० २५/०२/२०२०
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी ओरीजनल लेदर बॅग (लेडीज बॅग) खरेदी करणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १५/०२/२०२० २५/०२/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एच मधील आरोग्य भवन इमारतीतील उप लेखा परिक्षक यांच्या केबीनमध्ये,अतिथी गृहात तसेच शुटींग रेंज विभागात साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १३/०२/२०२० २४/०२/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती आय येथील ग्रंथालयातील जुनी पाने व कव्हर फाटलेली पुस्तके बाईडिंग करून देणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download ११/०२/२०२० २५/०२/२०२०
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेत वाचनालयांकरिता ई-ग्रंथालय प्रणाली करिता 8 MBPS इंटरनेट सेवा पुरविणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १६/०१/२०२० २२/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये एसडी वॅन सेवा करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १५/०१/२०२० २०/०१/२०२०
  “जागरूक मतदार,लोकशाहीचा आधार!” या विषयावर युट्युब व इंस्टाग्राम या माध्यमाद्वारे जनजागृती करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १०/०१/२०२० १८/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात “जागरूक मतदार,लोकशाहीचा आधार!” या विषयावर महानगरपालिकेच्या मुख्य ठिकाणी भव्य रांगोळीचे प्रदर्शन करणेबाबत
दरपत्रक
निवडणूक विभाग Download १०/०१/२०२० १८/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका या संपूर्ण क्षेत्रात “जागरूक मतदार,लोकशाहीचा आधार!” या विषयावर (४ वासुदेव मिळून १ गट) या प्रमाणे घरोघरी जावून जनजागृती करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १०/०१/२०२० १८/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका या संपूर्ण क्षेत्रात “जागरूक मतदार,लोकशाहीचा आधार!” या विषयावर झिंगल व शॉर्ट फिल्म तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १०/०१/२०२० १८/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका या संपूर्ण क्षेत्रात लोकशाही पंधरवडा चित्ररथाद्वारे जनजागृती करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १०/०१/२०२० १८/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकाच्या सुर्या पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत बहाडोली ब्रिज येथे सिग्नल यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०२० १७/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालय पाणीपुरवठा विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना पाणीपुरवठा विभाग Download २७/१२/२०१९ ०२/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ए’ कार्यक्षेत्रातील हिंदू स्मशानभूमीतील शवागार मध्ये स्टॅबिलाइझर बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २६/१२/२०१९ ३०/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छ भारत अंतर्गत संगीतमय लघुपट बनविणेकामी कामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २४/१२/२०१९ ०२/०१/२०२०
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मुख्यालय येथे काम पाहणे कामी कन्सल्टंट तथा सनदी लेखापाल (चार्टड अकाउंटंट) नेमणेबाबत दरपत्रक मु.लेखा विभाग Download २०/१२/२०१९ ३०/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत ६० वर्षावरील जेष्ठ महिलांसाठी मेळावे घेणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १३/१२/२०१९ २०/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वाचनालयाकरिता NIC ची ई-ग्रंथालय संगणक प्रणाली वापरणेकरिता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी Sanitory Napkin Incinetator Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी Sanitory Napkin Dispenser Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांसाठी ICT Based Feedback Machine खरेदी करणेबाबत दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती एच येथील सार्व. वाचनालयातील रोजच्या वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी,व इतर भाषेतील वृत्तपत्रांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील उद्यानांमध्ये हायटेक पोर्टेबल बायोगॅस प्लांन्ट बसविणे कामी दरपत्रक उद्यान विभाग Download ०३/१२/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ए) कार्यक्षेत्रातील आगाशी कार्यालयात इन्व्हर्टरची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २९/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिकेची रुग्णालये, माता बाल संगोपन केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच विविध ठिकाणी एअर प्युरीफायर बसविणे करिता दरपत्रक मुख्यालय Download २७/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ येथील वाचनालयाकरिता रोजच्या वापरात असलेली इंग्रजी, मराठी व इतर भाषेतील वृत्तपत्रे व दिवाळीअंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत ग्रंथालय विभाग Download २०/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता कामांसाठी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका आयोजित नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१९ करिता कामांसाठी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन विभागाकरीता साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन विभागाकरीता प्रिन्टिंग स्टेशनरी व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका क्रीडा विभागामार्फत महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा २०१९ Audio Jingle व Audio Theme Song तयार करणेकामी दरपत्रक मुख्यालय Download १६/११/२०१९
  महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी ट्रॉफी, सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
  महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
  महानगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१९ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १६/११/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी तुळींज रुग्णालय व माताबालसंगोपन केंद्र सर्वोदय वसाहत रुग्णालय करीता स्टॅबीलायझर पुरविणे व बसविणे करीता दरपत्रक विदयुत विभाग Download १५/११/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विरार (पुर्व) येथील सर्वे नं. १६ बहुद्देशिय इमारतीच्या चौथा मजलावर वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात ८० क्यु. मिटर ७० ते ८० पाणी लिटर क्षमतेचे वॉटर एअर कुलर बसविणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २०/०९/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील मुख्यालय व ९ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये जन्म-मृत्यु विभाग व स्वच्छ भारत कक्षा अंतर्गत असलेल्या कलर प्रिंटरसाठी टोनर खरेदी करणे कामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १३/०९/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची ऑडीओ विडिओ जाहिरात तयार करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा माहितीपट तयार करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे ग्राफिक अॅड तयार करणे व प्रसिद्धी करणेकामी दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ०९/०९/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई, विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०९/०९/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती डी करिता जंतुनाशक पावडर उपलब्ध करून देणे कामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०९/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती जी,एच व आय हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धेकांकरिता Online Web Portal तयार करून स्पर्धाप्रकाराप्रमाणे डाटाइन्ट्री करणे इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download २७/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती डी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २७/०८/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बी व सी हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धेकांकरिता Online Web Portal तयार करून स्पर्धाप्रकाराप्रमाणे डाटाइन्ट्री करणे इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक महापौर कार्यालय Download २६/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सी, चंदनसार विभागामध्ये जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सी, चंदनसार विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रात गणेशोत्सव मंडपात जंतुनाशक पावडरची फवारणी करण्यासाठी जंतुनाशक पावडर पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २३/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी जुने निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी फोरक्लीप वाहन भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए, बोळींज विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी नायलॉन दोरी खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए विभागामध्ये गणपती विसर्जनासाठी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download २२/०८/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ हद्दीतील सार्वजनिक गणेश उत्सव २०१९ करिता सी.सी.टि.व्ही कॅमेरा भाड्याने बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणे व त्या अनुषंगिक इतर कामे करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २१/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download २०/०८/२०१९
  प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
  प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी सी.सी.टि.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
  प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश व दोर पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
  प्रभाग समिती एफ हद्दीतील, श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी, दुरुस्ती व ३ निर्माल्य कलश दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एफ Download १९/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग समिती बी नालासोपारा पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी फेर जाहीर दरपत्रक सूचना प्रभाग समिती बी Download १९/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता जैविक माशी प्रतिबंधक पुरविणे कामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी स्टेरी ए.ए.एफ.एम.मल्टी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
  महानगरपालिकेच्या मुख्यालय विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी बॅक्टोडेक्स पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ०६/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील तलावांवर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती ई Download ०६/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विरार पूर्व कार्यक्षेत्रातील तलावावर सार्वजनिक व घरगुती गणपती मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात विसर्जन दरम्यान सी.सी.टिव्ही कॅमेरा भाड्याने घेणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती बी Download ०६/०८/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गणेश व भाबळ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ३१/०७/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी), चंदनसार विभागामध्ये आरोग्य विभागासाठी जंतुनाशके व किटकनाशके पुरवठा करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download ३१/०७/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विदयुत) यांच्याकडील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाच्या विविध कामांची जाहीर सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २६/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील संगणक दुरुस्त करणे कामी लागणारे साहित्य व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवून इंस्टॉलेशन करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २३/०७/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता दंतचिकित्सा साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या दालनात ४३” इंच टेलीव्हीजन (T.V.) बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती जी Download १८/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता उपकरणे खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download १६/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१९-२० या वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहिके व दिवाळीअंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download १०/०७/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०९/०७/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके व साप्ताहिके इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक प्र.स.सी. Download २७/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालयात असलेल्या झेरॉक्स मशीन करिता टोनर खरेदी करणेबाबत दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर, स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २५/०६/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक १२ मधील उर्दुशाळा येथे आमदार निधी अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिरात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download २४/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता यू.पी.एस व इतर साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता एच पी लेजर जेट १००७/१०२० प्रिंटर टोनर पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैदयकिय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक वैदयकिय आरोग्य विभाग Download २१/०६/२०१९
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ए करीता दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे दूरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवणे बाबत चे दरपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग Download २१/०६/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए आरोग्य विभागाकरिता जंतुनाशक पावडर खरेदी करणेकामी दरपत्रक आरोग्य विभाग Download १८/०६/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १८/०६/२०१९
  महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशीनचे दुरुस्तीकरिता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download १७/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सहा.आयुक्त यांच्या कार्यालयात ३२” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ कार्यक्षेत्रातील सभापती यांच्या कार्यालयात ४३” इंच टेलीव्हीजन बसविणेकामी दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील आपतकालीन केंद्र दिवाणमान येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ हद्दीतील तरण तलाव येथील इमारतीमध्ये सी.सी.कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक प्रभाग समिती एच Download १४/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उद्भव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे पाणीपुरवठा विभाग Download १४/०६/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरिता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download १२/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील विशेष नियोजन प्राधिकरण कक्षातील वातानुकूल यंत्रणाचे आऊट डोअर युनिट बाहेरच्या दिशेला स्थलांतरित करून पुर्नस्थापित करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, दुसरा मजला येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात १.५ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यकार्यालयातील तिसरा मजला येथील सर्व्हर रूममध्ये १ टन क्षमतेचे थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकूल यंत्रणा व पंखा बसविणे कामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०६/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दैनंदिन वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके, स्पर्धा परिक्षा मासिके, साप्ताहिके व दिवाळी अंक इ. पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०७/०६/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवेचा माहितीपट तयार करणेकामी जाहीर दरपत्रक सूचना वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०६/०६/२०१९
  व.वि.श.महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागामध्ये पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेबाबतचे दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download ०४/०६/२०१९
  व.वि.श.म अंतर्गत एच विभागामध्ये उद्यान विभागासाठी दरपत्रकात नमूद साहित्य खरेदी करणेबाबत. प्र.समिती एच Download ३१/०५/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगांव विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे नाळे राजोडी विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ई कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील तलाव मत्ससंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देण्याकामी शुध्दी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०२/०३/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २७/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता सिरिंजेस खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कॉटन व गॉझ खरेदी करणेकामी दरपत्रक वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २६/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एच नवघर येथील वाचनालयातील वॉटर फिल्टर दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download २६/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी जाहीर दरपत्रक सुचना विदयुत विभाग Download २५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई मधील झालावाड येथील इमारतीमधील सुरु असलेल्या महिला व्यायामशाळेत प्रशिक्षण देणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे नाळे राजोडी विभागातील उसारा व बाडगुळे तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे भुईगाव (बु.) विभागातील नमुद केलेले तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ई नालासोपारा कार्यक्षेत्रातील मौजे गास विभागातील नमुद १ ते १२ तलाव सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता मत्स्यसंवर्धनासाठी ठेका पद्धतीने देणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती जी कार्यक्षेत्रातील सातिवली, महिला बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन (४ नग) बसविणे कामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील जी. प. शाळा, अनुदानित शाळा तसेच खाजगी शाळेमधील विद्यार्थांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थांना प्रथोमपचार पेटी देणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २२/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download १५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘जी’ कार्यक्षेत्रातील जुचंद्र व सातिवली येथील माता बालसंगोपन केंद्रात इंडक्शन बसविणेबाबत दरपत्रक विदयुत विभाग Download १२/०२/२०१९
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक (बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा. महासभेसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download ०८/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक वै.आ.वि. Download ०५/०२/२०१९
  महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील जीवसंरक्षक साहित्य कृत्रिम श्वसन उपकरण संचाचे दुरुस्ती करीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक अग्निशमन विभाग Download २८/०१/२०१९
  घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीचे सॉफ्टवेअर सेक्युरिटी ऑडीट करणेकामी जाहीर सूचना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावर (DP) constraint marking करणे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
  वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्राचा GIS बेस मॅप अद्यावत करणे बाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download १९/०१/२०१९
  प्रभाग समिती ई प्रभाग क्रमांक ८४ मधील गास मोठा तलाव येथे नवीन दिवाबत्ती व्यवस्था करणे दिवाबत्ती विभाग Download १९/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता वाचनालयासाठी वृत्तपत्रे,साप्ताहिके,मासिके,पाक्षिके व दिवाळी अंक पुरविणेबाबत दरपत्रक वाचनालय विभाग Download १८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य ठिकाणी भव्य रांगोळीचे प्रदर्शन ची व्यवस्था करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता पथनाट्य मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता शॉर्ट फिल्म मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक विभागाकरिता झिंगल मराठी व हिंदी भाषेमध्ये तयार करून पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निवडणूक विभाग Download १८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत दिव्यांग व अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांनकरिता बालमेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत महिला मेळावे आयोजित करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समितीमार्फत अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देणेबाबत प्रथम फेर दरपत्रक महिला व बालकल्याण समिती Download १५/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेस २६ जानेवारी २०१९ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १४/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘आय’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील बसविण्यात आलेल्या अल्ट्रासॉनिक फ्लो मीटर ची दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक पाणी पुरवठा विभाग Download ०८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०८/०१/२०१९
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१/२०१९
  स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जनजागृती करणेसाठी कचऱ्याच्या वाहनावर स्पीकर लावणे कामी जाहीर दरपत्रक माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Download ०१/१/२०१९
  महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयातील इंग्रजी,मराठी,व हिंदी वृत्तपत्र,रद्दी विक्री बाबत वाचनालय विभाग Download २८/१२/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागातील कामाकरिता पाणी पुरवठा विभाग मुख्यालय मार्फत जाहीर नोटीस पाणी पुरवठा विभाग Download २७/१२/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती अे विदुयत विभागातील कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागा (विदुयत ) मार्फत जाहीर नोटीस विदयुत विभाग Download १३/१२/२०१८
  महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण देणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
  महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लेैगिंक शिक्षणा संदर्भात समज व गैरसमज याबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
  महानगरपालिका हद्दीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यसनाविषयी जागृती या विषयावर व्याख्याने आयोजित करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
  महानगरपालिका हद्दीतील अनाथ आश्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार पेटी देण्याबाबत महिला व बालकल्याण विभाग Download १२/१२/२०१८
  महानगपालिकेच्या वैदयकीय आरोग्य विभागाकरिता ELISA reader, ELISA Washer खरेदी करणे बाबत वैदयकीय आरोग्य विभाग Download १२/१२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती मार्फत जि.प.शाळा,अनाथ आश्रम,अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी या संबंधित मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download ११/१२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०५/१२/२०१८
  प्रभाग समिती सी, पहिला मजला प्रभारी सहाय्यक आयुक्त,महिला बाल कल्याण यांच्या दालनात १ टन थ्री स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे व पंखा आणि ट्युबलाईट यांची व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक विदयुत विभाग Download ०१/१२/२०१८
  महानगरपालिकेच्या महापौर मॅरेथॉन २०१८ साठी किरकोळ स्टेशनरी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २७/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी मेडल्स व क्रीडा साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी ट्रॉफी,सन्मान चिन्ह व टी-शर्ट साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नवघर मणिकपूर विभागीय शालेय कला-क्रीडा स्पर्धा २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २०/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १७/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी कराटे मॅट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या विरार शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी किरकोळ साहित्य स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
  महानगरपालिकेच्या नालासोपारा शालेय कला-क्रीडा महोत्सव २०१८ साठी ट्रॉफी,मेडल व टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download १२/११/२०१८
  निविदा क्रमांक: 2018_VVCMC_332503_1 सदर निविदेचा लखोटा क्र.२ चा अहवाल माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/११/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘डी’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील विदयुत विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०२/११/२०१८
  प्रभाग समिती सी येथील सार्व. वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी दिवाळी अंक पुरवठा करणेकामी दरपत्रक वाचनालय विभाग Download ०१/११/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरीता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download ३०/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सचिव विभागाकरीता व नवीन बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये कार्यरत महिला व बालकल्याण, स्वच्छ भारत कक्षाकरीता झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रभाग समिती अंतर्गत होणाऱ्या सभा/बैठकांकरीता चार नग प्रोजेक्टर व दोन स्क्रिन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/१०/२०१८
  महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २९/१०/२०१८
  महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मासिक पाळी या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
  महिला व बालकल्याण समिती मार्फत चांगला स्पर्श वाईट स्पर्श या संबंधित जि.प.शाळा ,अनाथ आश्रम, अनुदानित शाळा ,विनाअनुदानित शाळा मधील विद्यार्थींनींना मार्गदर्शन करणेबाबत दरपत्रक महिला व बालकल्याण विभाग Download २९/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या, प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी दिवाळीअंक खरेदी करणेकामी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download २६/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना विदयुत विभाग Download २५/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील बांधकाम विभागाकरिता विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना बांधकाम विभाग Download २३/१०/२०१८
  स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागरिकांच्या तक्रारींकरिता व्हाट्सअँप सुविधा असणारा मोबाईल/टॅब (पोस्टपेड सिमकार्ड सहित) खरेदी करणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १७/१०/२०१८
  महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती आय विभागीय कार्यालयामधील R.O मशीन खरेदी करणेकामी दरपत्रक पाणीपुरवठा विभाग Download १७/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,प्रभाग समिती जी,एच व आय हद्दीतील शालेय विद्यार्थांसाठी ५ डिसेंबर ते ८ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान होणाऱ्या शालेय कला क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या स्पर्धकाचे डेटा एन्ट्री व इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी दरपत्रक क्रीडा विभाग Download १५/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ए, विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी, विदयुत विभागातील कामांकरिता निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०९/१०/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती ‘डी’ येथील सार्व.वाचनालयासाठी २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता लागणारी वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके, पाक्षिके व साप्ताहिके व दिवाळी अंक पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक ग्रंथालय विभाग Download ०६/१०/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती बी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना विदयुत विभाग Download ०६/१०/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (सी) चंदनसार येथील सर्वे नं.१६ मधील सभागृहात ध्वनी प्रक्षेपण यंत्रणा बसवुन कार्यान्वित करून १ वर्ष देखभाल दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०५/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती सी कार्यक्षेत्रातील नवीन दिवाबत्ती कामांची जाहीर निविदा सुचना विदयुत विभाग Download ०३/१०/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील विविध विभागांकरिता कॉम्पुटर व प्रिंटर यांचे स्पेअर पार्टस खरेदी पुरविणेकामी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
  NIC प्रणाली द्वारे ई-निविदा प्रक्रियेसाठी व ई ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक असलेल्या Digital Signature Certificate बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २९/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,ग्रंथालय विभागाकरिता कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक सा.प्र.वि. Download २८/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्वच्छ भारत २०१८ अंतर्गत लघुपट तयार करणेसाठी दरपत्रक माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत माहिती पट हे हिंदीमध्ये डबिंग करण्याकरिता दरपत्रक नागरी उपजिविका केंद्र Download १२/०९/२०१८
  Setting up facility for processing/treating/disposal of municipal solid waste with state of art waste to energy & Bio mining plant on Design-build-operate-Transfer(DBOT) Basis at Gokhivare  SWM Department Download 11/09/2018
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमधील ९ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये जन्म-मृत्यु व विवाह नोंदणी विभागांकरीता कलर प्रिंटर खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०७/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या उदभव १०० द.ल.ली. योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे बाबत दरपत्रक   पाणी पुरवठा विभाग Download ०६/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ए’ विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सूचना   विदयुत विभाग Download ०३/०९/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download ०१/०९/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरिता साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   क्रीडा विभाग Download ३१/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकाच्या प्रभाग समिती (सी) चंदनसार अंतर्गत बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये Internet सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०८/२०१८
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_336797_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338089_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_338265_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०८/२०१८ (१ दिवसासाठी उपलब्ध राहील)
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_341160_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   पाणीपुरवठा विभाग Download २९/०८/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी) करिता गणपती विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा भाड्याने पुरविणे कामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नविन फायबर तराफे,टायरचे ट्यूब व नायलॉन दोरी पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी नवीन निर्माल्य कलश खरेदी करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी गणपती विसर्जनासाठी जुने फायबर व लाकडी तराफे,निर्माल्य कलश यांची रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक   आरोग्य विभाग Download २९/०८/२०१८
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.GEM/2018/B/59753, GEM/2018/B/58733, GEM/2018/B/68335 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_334725_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
  https://mahatenders.gov.in पोर्टलवरील ई-निविदा क्र.2018_VVCMC_332503_1 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २८/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करीता वाहन (फोरक्लीप) उपलब्ध करून देणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) करिता विसर्जनाच्या ठिकाणी सी.सी.टी.वी. बसविणे कामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ए) बोळींज करीता निर्माल्य कलश व तराफे दुरुस्ती व रंगरंगोटी,नवीन तराफे व नायलॉन दोरा पुरविणेकामी दरपत्रक   स्वच्छता विभाग Download २८/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, पहिला मजला येथील मा.उपायुक्त यांच्या दालनात नव्याने विदयुतीकरण करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download २४/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती डी कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना   बांधकाम विभाग Download २३/०८/२०१८
  प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीतील श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनादिवशी सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे भाड्याने पुरविणे व बसविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
  प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार हद्दीत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जनासाठी फायबर तराफे रंगरंगोटी व दुरुस्ती करून पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
  प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार विभागासाठी झेरॉक्स मशीन पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
  प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील बावशेतपाडा तलाव ,गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना करीता नवीन तराफे पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
  प्रभाग समिती ‘एफ’ हद्दीतील गावराईपाडा तलाव अंतर्गत श्रीगणेश मुर्ती विसर्जना दिवशी कलश,दोर व इतर आवश्यक साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक   सा.प्र.वि. Download २०/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता कार्ड छपाई खरेदी करणेकामी दरपत्रक   वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २०/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी),वालिव कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक आयुक्त यांच्या दालनात टीव्ही बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील सातिवली महिला बालसंगोपन केंद्रात ड्रायर क्लीनर यंत्र बसविणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (जी) कार्यक्षेत्रातील जनरेटर सर्व्हिसिंग करणेकामी दरपत्रक   विदयुत विभाग Download १४/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता Inj.Oxytocin खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या,वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरीता एक्स-रे फिल्म खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैदयकिय आरोग्य विभाग Download १४/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ई’ हद्दीतील विविध उद्यानात व तलावात दिवाबत्ती करणेकामी एल.ई.डी. बल्ब खरेदी करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘ई’ नागरी सुविधा केंद्रात दिवाबत्ती व्यवस्था करणेकामी दरपत्रक    विदयुत विभाग Download १३/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ येथील ग्रंथालय व वाचनालयातील रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी व इतर भाषेतील वृत्तपत्रांची तसेच दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    ग्रंथालय विभाग Download ०४/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (बी) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ई) कार्यक्षेत्रातील वाहन दुरुस्ती करणेकामी निविदा सुचना    वाहन विभाग Download ०३/०८/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा परिषद ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी स्टेशनरी,क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबी पुरविणेकामी दरपत्रक    महापौर कार्यालय Download ०२/०८/२०१८
  महानगरपालिकेस १५ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०८/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,मुख्यालयात जलदगतीने High Speed Internet Leasedline सुविधा सुरु करणेकामी दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ३१/०७/२०१८
  सांडपाण्याचे पुनर्विकरण/पुर्नवापरासाठी 5 एमएलडी निव्वळ आउटपुट क्षमतेचे Tertiary Treatment plant (TTP) करिता दरपत्रक    पाणीपुरवठा विभाग Download ३०/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयातील विदयुत जनित्रकरीता सुट्टे भाग पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ कार्यक्षेत्रातील तुळींज रुग्णालयकरिता नवीन ट्युब लाईट व फॅन पुरविणेबाबत जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘बी’ बांधकाम विभागातील कार्यालयाकरिता वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध करून देणेकामी जाहीर सूचना    विदयुत विभाग Download ३०/०७/२०१८
  प्रभाग समिती ‘सी’ येथील सार्वजनिक वाचनालयासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता वृत्तपत्रे,मासिके,नियतकालिके व सप्ताहिके पुरवठा करण्यासाठी निविदा सूचना    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार विभागाच्या सार्वजनिक वाचनालयाकरिता रोजची वापरात असलेली इंग्रजी,मराठी वृत्तपत्र,मासिके व दिवाळी अंक यांची रद्दी विक्री करणेबाबत दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३०/०७/२०१८
  निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त, ई-निविदा क्र. VVCMC/ITDEPT/1.3/2018-19 [2018_VVCMC_332503_1]    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेसाठी कार्यव्यवस्थापन प्रणालीचे Mobile App बनविणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २७/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य विभागात वायरलेस टेलिफोन खरेदी करणेकामी जाहिर दरपत्रक सुचना    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २७/०७/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील RICOH प्रिंटरचे नविन 20 टोनर खरेदी करून अस्तित्वात असलेल्या 45 टोनरची दुरुस्ती करून रिफील करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २६/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे मुख्यालय व प्रभाग समिती ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच आणि आय येथील कार्यालयात कुशल मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणाद्वारे पुरविणेबाबत ई-निविदा सुचना    आस्थापना विभाग Download २५/०७/२०१८
  उप-राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहित राबविणेकामी साहित्य पुरविणेबाबत जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २४/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील,वैद्यकीय आरोग्य केंद्रांना High Speed इंटरनेट सुविधा पुरविणेकामी जाहीर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती (सी),आरोग्य विभागासाठी किरकोळ स्टेशनरी पुरविणेबाबत जाहीर दरपत्रक    आरोग्य विभाग Download २३/०७/२०१८
  मुख्य कार्यालयातील,दुसरा मजला येथे मा.अति.आयुक्त-२ यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी दरपत्रक सुचना    विदयुत विभाग Download २१/०७/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा विभागाकरीता जिल्हा क्रीडा महिती पुस्तका छपाई करून देणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील दुरध्वनी यंत्रणा साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १९/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र. ९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता मंडप,डेकोरेटर व कॅटरींग सर्व्हिस पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोट-निवडणुकीकरीता स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता किरकोळ स्टेशनरी व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.९७ चे पोटनिवडणुकीकरीता व्हिडीओग्राफी,फोटोग्राफी,सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे भाड्याने पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    निवडणूक विभाग Download १३/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ विदयुत विभागातील कामाकरिता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १३/०७/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ऐ’ बोळींज कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download १२/०७/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरीता साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक    वैद्यकिय आरोग्य विभाग Download ०३/०७/२०१८
  ई-निविदा क्र. ७६८२ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
  ई-निविदा क्र. ७६८१ च्या लखोटा क्र.१ मधील पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी-उदयान विभाग    उदयान विभाग Download २९/०५/२०१८
  मा.महापौर,मा.उपमहापौर,दैनंदिन कार्यक्रम,सभा वेळापत्रक,मा.महोदयाचे दौरे याचे वेळापत्रक अद्यावत ठेवणेकरिता मोबाईल वर Android/IOS अँप तयार करणे व तो अद्यावत ठेवणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
  मा.महापौर,मा.उपमहापौर,मा.स्थायी समिती, मा.सभागृह नेता यांचे कार्यालयात कॉफी/टी व्हेंडिंग मशीन्स पुरविणेकामी दरपत्रक    मुख्यालय Download २६/०४/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती सी विदयुत विभागातील कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १९/०४/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १७/०४/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download १६/०४/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (एफ) कार्यक्षेत्रातील धानीव व बिलालपाडा कार्यालयाकरिता १ इन्व्हर्टर व २ बॅटरी खरेदी करणेकामी जाहिर सुचना    विदयुत विभाग Download ११/०४/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०७/०४/२०१८
  महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
  महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहिर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ३१/०३/२०१८
  प्रभाग समिती(बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेकामी जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download २२/०३/२०१८
  निविदा क्रमांक:७२३०-पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/०३/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती-ए अंतर्गत बोळींज विभागातील विविध मार्केट आणि किरकोळ बाजार फी वसुली कामी जाहीर ई-निविदा सुचना    मार्केट विभाग Download १४/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका, सर्वे नं.१६,बहुद्देशिय इमारत,४ था मजला येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे दालनात १.५ टन वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त सो.,यांच्या दालनात ३२ इंच LED टीव्ही बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील,मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनातील अँन्टी चेंबर मध्ये १ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका,मुख्य कार्यलयातील मा.अति.आयुक्त यांच्या दालनात १.५ टन फाईव्ह स्टार स्प्लिट वातानुकुल यंत्रणा बसविणे कामी जाहिर सुचना    विद्युत विभाग Download १४/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एफ’ कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी निविदा सुचना    विद्युत विभाग Download १२/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभाग समितीच्या ग्रंथालयासाठी वस्तुंचा पुरवठा करणेकामी जाहीर निविदा    ग्रंथालय विभाग Download ०७/०३/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रिंटर स्पेअर पार्ट मागवून प्रिंटर दुरुस्ती करणेकामी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०३/०३/२०१८
  महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागासाठी स्टेशनरी छपाई करून पुरवठा करणे कामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(लेदरच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
  महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक(बजेट) मंजुरीबाबत घेण्यात येणाऱ्या मा.महासभेसाठी साहित्य(चामड्याच्या बॅगा) खरेदी करणेबाबाबत जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०१/०३/२०१८
  प्रभाग समिती (बी) बांधकाम विभागातील विकास कामे करणेसाठी जाहीर निविदा सूचना    बांधकाम विभाग Download २०/०२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (बी) विरार पुर्व कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १७/०२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका,प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा(प.) कार्यालयाच्या हद्दीतील शहरातील नागरिकांना स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चे व्यापक प्रमाणात जनजागृतीसाठी छपाई करणेकामी जाहीर नोटीस    सा.प्र.वि. Download १६/०२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘एच’ येथील वाचनालयासाठी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षाकरीता लागणारी वृत्तपत्रे,नियतकालिके तसेच दिवाळी अंक पुरविणेकामी दरपत्रक    वाचनालय विभाग Download १६/०२/२०१८
  प्रभाग समिती (ई ) बांधकाम विभागातील कामाकरिता जाहीर निविदा सुचना    बांधकाम विभाग Download १६/०२/२०१८
  महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागासाठी साहित्य पुरवठा करणेकामी दरपत्रक    अतिक्रमण विभाग Download १५/०२/२०१८
  जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40226 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १४/०२/२०१८
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती “ई” हद्दीतील एस.टी.डेपो. रस्त्यावरील सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणेकामी जाहिर सूचना    विद्युत विभाग Download १४/०२/२०१८
  जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40161 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
  जीईएम पोर्टलवरील बीड क्रमांक: GEM/2018/B/40145 साठी पात्र आणि अपात्र निविदाकारांची यादी    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०९/०२/२०१८
  महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील मकिटा पेट्रोल सॉ कटर मशिनचे दुरुस्ती करीता आवश्यक स्पेअरपार्ट साहित्य पुरविणेकरीता जाहीर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०५/०२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ऐ विदयुत कामांकरीता निविदा सुचना    विदयुत विभाग Download ०३/०२/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय, सचिव विभागा करीता दोन रेकॉर्डिंग आयपॉड खरेदी करणेसाठी जाहिर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २४/०१/२०१८
  GEM पोर्टल द्वारे प्रिंटर खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
  GEM पोर्टल द्वारे संगणक संच खरेदी बाबत-Online Bidding    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download १२/०१/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार कार्यक्षेत्रातील विकास कामे करणेकामी जाहिर निविदा    बांधकाम विभाग Download १०/०१/२०१८
  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती(ई) नालासोपारा(प.) येथील सोपारानिर्मळ रस्त्यालगतच्या क्रिकेट मैदानावर होणाऱ्या टुर्नामेंट्स करिता ट्रॉफी व मेडल मागविणेकरिता दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २७/१२/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती “बी” प्रभागातील विद्युत विभागातील विकास कामे    विद्युत विभाग Download १६/१२/२०१७
  महानगरपालिकेच्या सर डि. एम. पेटीट रुग्णालय,वसई येथे नविन दुरध्वनी यंत्रणा व साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहिर दरपत्रक    वैद्यकीय आरोग्य Download १६/१२/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी टी-शर्ट पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०४/१२/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मॅरेथॉन २०१७ करीता स्टेशनरी, हार्डवेअर व इतर साहित्य पुरवठा करणेकामी जाहीर दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download २९/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय,माहिती तंत्रज्ञान विभाग व आयुक्त कार्यालय या विभागांकरीता ऑल इन वन मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर व बायडींग मशीन खरेदी करणेकामी जाहीर दरपत्रक    माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download २१/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शहरी बेघरांना निवारा या उपांगा अंतर्गत शहरी बेघर व्यक्तींना जेवण,नाश्ता,चहा याकरिता दरपत्रक    NULM विभाग Download २०/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक:१० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी साहित्य पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १६/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बोळींज कार्यक्षेत्रातील प्र .क्र १४ मधील जुना विवा कॉलेज समोरील मलांज रोड वरील चौकातील ४ पोल स्टचर्र विदुयत पोल काढणे व मिनी पिलर फिडर स्थलांतर करणे कामी चे दरपत्रक    विदुयत विभाग Download १५/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेने दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजी ७ वी राष्ट्रीय स्तरीय महापौर मॅरेथॉन व शालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे या स्पर्धेसाठी सुरक्षा रक्षक(security guard),बाऊन्सर(Bouncer) पुरविणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download १४/११/२०१७
  प्रभाग समिती डी कार्यालय बहुउद्देशीय इमारत येथे CCTV व्यवस्था करणेबाबत चे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
  आचोळे तलाव येथील वृक्षप्राधिकरण विभागाकरिता साहित्य खरेदी करणेबाबतचे दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०८/११/२०१७
  महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती “ई” कार्यालयाकरीता मशिन खरेदी करणेकामी दरपत्रक    सा.प्र.वि. Download ०७/११/२०१७
  महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये आग विझवणेसाठी ‘फायर एक्स फायर एस्टिंग्युशर बॉल’ पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक    अग्निशमन विभाग Download ०७/११/२०१७
  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयात,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अग्निशमन केंद्रांमध्ये Jio चे डोंगल व ॲडेप्टर पुरविणेकरिता जाहिर दरपत्रक   माहिती तंत्रज्ञान विभाग Download ०६/११/२०१७

Comments are closed.

आपत्ती व्यवस्थापन

  • अतिरीक्त दुरध्वनी क्र(कोरोना कंट्रोल युनिट) -७०५८९१११२५/७०५८९९१४३०
  • कोरोना कंट्रोल युनिट दुरध्वनी क्र.-०२५०-२३३४५४६/०२५०-२३३४५४७
  • टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३४३५३
  • पोलीस स्थानक : १००
  • अग्निशमन विभाग : १०१(फक्त BSNLवापरकर्ता साठी) / ०२५०-२४६४८११
  • वैद्कीय मदत : १०८
  • पालघर जिल्हा संपर्क क्रमांक : 02525 253 111
  • वैद्यकीय अधिकारी दुरध्वनी क्र.- 7720060519
  • नोडल ऑफिसर वैद्यकीय आरोग्य विभाग दुरध्वनी क्र.- 9987240750

ई निविदा / दर पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली
इथे क्लिक करा:- ई- निविदा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, ई-प्रशासन आणि संपूर्ण स्वछतेसाठी तसेच नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.