विभागाचे नाव विभाग प्रमुख पदनाम ई - मेल आयडी
आरोग्य विभाग मा. नानासाहेब कामठे उपायुक्त aarogyheadoffice@gmail.com

 

X