विभागाचे नाव विभाग प्रमुख पदनाम ई - मेल आयडी
Right To Information Department Sanjay Parab Office Superitendent pro.vvmc@gov.in
राज्य माहिती आयुक्त,राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांच्यासमोर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९(३) अन्वये वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. डाउनलोड
X