शहराची हवा गुणवत्ता डाउनलोड
Certificate of Utility (NCAP) डाउनलोड
२९ गावांबद्दल सूचना व हरकती डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिकेतून २९ गावे वगळण्याबाबत जाहीर सूचना. डाउनलोड
शहर विकास आराखडा डाउनलोड
करारनामा दस्तक डाउनलोड
सेवा स्तराच्या मानक सूचनांची घोषणा डाउनलोड
सेवा हमी कायदा डाउनलोड
प्रभाग समिती ई नवीन नळ जोडणी मंजुरीकामी प्रतीक्षा यादी डाउनलोड
प्रभाग समिती बी नवीन नळ जोडणी मंजुरीकामी प्रतीक्षा यादी डाउनलोड
प्रभाग समिती एफ नवीन नळ जोडणी मंजुरीकामी प्रतीक्षा यादी डाउनलोड
प्रभाग समिती डी नवीन नळ जोडणी मंजुरीकामी प्रतीक्षा यादी डाउनलोड
प्रभाग समिती ए नवीन नळ जोडणी मंजुरीकामी प्रतीक्षा यादी डाउनलोड
लोकसंख्या व पाण्याचे अस्तित्वातील स्त्रोत डाउनलोड
Notice maintaining a waiting list in priority order for new water connections डाउनलोड
नागरिकांची सनद डाउनलोड
मागणी संग्रह डाउनलोड
पाण्याचा व्यात्यय कमी करणेसाठी कृती आराखडा डाउनलोड
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांची यादी डाउनलोड
2010-2011 डाउनलोड
2011-2012 डाउनलोड
2012-2013 डाउनलोड
2013-2014 डाउनलोड
2014-2015 डाउनलोड
2015-2016 डाउनलोड
2016-2017 डाउनलोड
दवाखाने_२०१६ डाउनलोड
दवाखाने_२०१७ डाउनलोड
शाळा_२०१६-२०१७ डाउनलोड
सन २०१५-२०१६(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१६-२०१७(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१७-२०१८(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१८-२०१९(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१६-२०१७(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१७-२०१८(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१८-२०१९(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१८-२०१९(शाळा व इस्पितळे) डाउनलोड
सन २०१८-२०१९(सरकारी इस्पितळे) डाउनलोड
आपत्कालीन स्थितीत मदत कार्य करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचे संपर्क क्रमांकांची यादी डाउनलोड
आपत्ती व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपध्दती (S.O.P.) २०२०-२१ डाउनलोड
वृक्षगणना अहवाल डाउनलोड
पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल २०१३-२०१४ डाउनलोड
पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल २०१४-२०१५ डाउनलोड
दीपावली उत्सव २०२० मार्गदर्शक सुचना- पर्यावरण विभाग डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 01.12.2022 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 02.12.2022 डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 01.12.2022 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 02.12.2022 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 18.1.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 09.02.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 16.02.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 22.02.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 16.03.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 24.03.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 27.04.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 04.05.2023 डाउनलोड
Notice Regarding Suggestion and Objection on Tree Cutting 16.05.2023 डाउनलोड
Action Plan to increase green cover डाउनलोड
सर्व महानगरपालिका कर्मचा-यांसाठी भरती नियमांची अधिसूचना डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिकातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिकातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी डाउनलोड
मेसर्स मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या पालघर जिल्ह्यात बापाने ते शिलोत्तर (६.७४ किमी) येथील प्रस्तावित बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या प्रकल्पा संदर्भात पर्यावरण विषयक जाहिर लोकसुनावणीच्या इतिवृत्ताबाबत डाउनलोड
मेसर्स मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या पालघर जिल्ह्यात बापाने ते शिलोत्तर (६.७४ किमी) येथील प्रस्तावित बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या प्रकल्पा संदर्भात पर्यावरण विषयक जाहिर लोकसुनावणीच्या इतिवृत्ताबाबत डाउनलोड
१.वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सूचना व हरकत मागविणेबाबतची जाहीर सूचना डाउनलोड
२.वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सूचना व हरकत मागविणेबाबतची जाहीर सूचना डाउनलोड
३.वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सूचना व हरकत बाबतची जाहीर सूचना डाउनलोड
४.वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सूचना व हरकत बाबतची जाहीर सूचना डाउनलोड
5.Notice regarding given tree cutting permission डाउनलोड
५.वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सूचना व हरकत बाबतची जाहीर सूचना डाउनलोड
६.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
७.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
८.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
९.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
१०.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
११.वृक्षप्राधिकरण विभागातील विविध सोसायटी,विकासक यांचे वृक्ष कापण्याबाबत सुचना व हरकत बाबतची जाहीर सुचना डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग ए डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग बी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग सी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग डी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग ई डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग एफ डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग जी डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग एच डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिका एकाकी महिला अनुदान वाटप यादी प्रभाग आय डाउनलोड
अनाथ / निराधार मुलांच्या शिक्षणा करिता शैक्षणिक अर्थसहाय्य मिळणे बाबत आलेले पात्र अर्ज डाउनलोड
अंध /अपंग /मुक/कर्णबधीर विद्यार्थांना शिक्षणासाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य मिळणे बाबत आलेले अर्ज डाउनलोड
कार्डिनल ग्रेशिअस मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
गतिमंद / मतिमंद व विशेष बालके ह्यांच्या उपचारार्थ व देखभाल करिता मासिक रक्कम रुपये १०००/- रुपये अनुदान देणे बाबत पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
गोल्डन पार्क हॉस्पिटल येथे २०१८-१९ या कालावधीमध्ये डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
आएसीस हॉस्पिटल येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
ज्या महिलेचे पती व्याधिग्रस्त असून अंथरुणांस खिळलेले (बेडरिटर्न) आहेत अशा महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य मिळणे बाबत आलेले अर्ज डाउनलोड
कृष्ठरोग बाधित कुटुंबाला त्यांच्या उदर निर्वाहा करिता माहे १०००/- मासिक अनुदान देण्याबाबत पात्र अर्ज डाउनलोड
श्री.के.व्ही.ओ.जैन मानव सेवा केंद्र, नालासोपारा पूर्व येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
रिद्धी विनायक मल्टिस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल, नालासोपारा प. येथे माहे एप्रिल २०१८-१९ या कालावधीमध्ये डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
विधवा / निराधार / परितक्त्या महिलांच्या मुले / मुलींच्या शैक्षणिक अर्थसहाय्य मिळणे बाबत आलेले अर्ज डाउनलोड
स्व.तारामती हरिश्चंद्र ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट,विरार प. येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
श्री. विजय वल्लभ मेडिकेअर एल.एल.पी विरार प येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
लाईफ केयर चॅरिटेबल हॉस्पिटल नालासोपारा पु. येथे डायलेसिस उपचार घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत घरे किंवा प्लॉटची नोंदणी न होणे बाबत.अनधिकृत बांधकामांची यादी डाउनलोड
प्रभाग समिती जी डाउनलोड
प्रभाग समिती बी डाउनलोड
प्रभाग समिती सी डाउनलोड
प्रभाग समिती ई डाउनलोड
Ward Committee I डाउनलोड
प्रभाग समिती डी डाउनलोड
प्रभाग समिती ए डाउनलोड
प्रभाग समिती एच डाउनलोड
प्रभाग समिती एफ डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील आरक्षणाखालील हस्तांतरण झालेल्या जागेचा तपशील डाउनलोड
X