विभागाचे नाव विभाग प्रमुख पदनाम ई - मेल आयडी
वाचनालय विभाग श्री सदानंद पुरव   उप आयुक्त dm.vvmc@gov.in

 

सार्वजनिक वाचनालय आणि अभ्यासिका विरार

सार्वजनिक वाचनालयासाठी फि आणि आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे :-
१. आजीवन सभासद
अनामत रक्कम रु . २०००
प्रवेश फि रु . १०
आवश्यक कागदपत्रे:- घरपट्टी ची झेरॉक्स आणि २ फोटो
२. वार्षिक सभासद
अनामत रक्कम रु . ४००
प्रवेश फि रु . १०
वार्षिक फि रु . २४०
आवश्यक कागदपत्रे:- घरपट्टी ची झेरॉक्स आणि २ फोटो
३. बालविभाग सभासद
अनामत रक्कम रु . १००
प्रवेश फि रु . १०
वार्षिक फि रु . १२०
आवश्यक कागदपत्रे:- घरपट्टी ची झेरॉक्स आणि २ फोटो

सार्वजनिक वाचनालय विरार फॉर्म डाउनलोड

सार्वजनिक अभ्यासिका विरार 

सार्वजनिक अभ्यासिका विरार फॉर्म डाउनलोड
X