विभागाचे नाव विभाग प्रमुख पदनाम ई - मेल आयडी
नगररचना विभाग वाय.एस. रेड्डी DDTP ddtp.vvmc@gov.in
1966 च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमाच्या कलम 52 नुसार अनधिकृत बांधकामांना "कम्पाउंडिंग स्ट्रक्चर" म्हणून घोषित करण्याच्या कायद्याच्या कलम 158 (1) अन्वये केलेल्या कारवाईबाबत डाउनलोड
मंजूर डीपी डाउनलोड
वसई विरार शहर विकास आराखडा अहवाल डाउनलोड
मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली डाउनलोड
मसुदा विकास नियंत्रण विनियम 2013 डाउनलोड
सुधारित योजना मंजुरीसाठी छाननी पत्रक डाउनलोड
NA/CC साठी NOC साठी छाननी पत्रक डाउनलोड
भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी छाननी पत्रक डाउनलोड
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमित आरक्षणांची यादी डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिकेची इमारत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी सिंगल विंडो सिस्टीम डाउनलोड
वसई विरार शहर महानगरपालिकेसाठी वेळोवेळी विकास नियंत्रण नियमन / इमारत उपनियमांचे पुनरावृत्ती डाउनलोड
Special Planning Authority OC डाउनलोड
Special Planning Authority PCC डाउनलोड
Special Planning Authority RDP डाउनलोड
Special Planning Authority CC डाउनलोड
X