आगाऊ कर आकारणीचा ठराव डाउनलोड
चार्जिंग स्टेशन उभारण्याबाबत ठराव डाउनलोड
MTOB डाउनलोड
कर वेळेवर भरण्याबाबत ठराव डाउनलोड
ओला व सुका कचरा वेगळा करून कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणाऱ्या सोसायटीसाठी मालमत्ता करात ५% सूट देण्याबाबतचा ठराव. डाउनलोड
ठराव 6 डाउनलोड
ठराव 7 डाउनलोड
ठराव 8 डाउनलोड
ठराव 9 डाउनलोड
X