विभागाचे नाव विभाग प्रमुख पदनाम ई - मेल आयडी
पाणी विभाग श्री. गणेश शेटे उपायुक्त ce.vvmc@gov.in

 

X