वसई-विरार शहर महानगरपालिका दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान विभागाची माहिती

विभागाचे नाव: दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान विभाग

विभागाची थोडक्यात माहिती :-
1.सामाजिक अभियानाची अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी. (Social Mobilization and Institional Placement)
2.कौशल्य प्रशिक्षणाव्दारे रोजगाराची उपलब्धता. (Empoloyment Through skill Traning & Placement)
3.क्षमत बांधणी व प्रशिक्षण. (Capacity Building and Training)
4.स्वंयरोजगार कार्यक्रम. (Self Empoloyment Programme)
5.फेरीवाल्यांना सहाय्य. (Support to Urban Street Vendors)
6.शहरी बैघरांसाठी निवारा. (Scheme of Shelter for Urban Homeless)

विभागात कार्यरत असलेल्या प्रमुखाची नाव व हुद्दा :-

अधिकाऱ्याचे नाव पद ई-मेल
श्रीमती विशाखा मोटघरे उपायुक्त nulmvasaivirar@gmail.com
श्रीमती.रूपाली कदम शहर अभियान व्यवस्थापक nulmvasaivirar@gmail.com

विभागाची कामे:-

1.नागरी गरीब लोक, नागरी गरीब लोक, त्यांच्या संस्थांची क्षमता बांधणी करणे, उपजीविकेचा विकास व नागरी दारिद्रय निर्मुलन करणारी यंत्रणा यांची क्षमता वाढविणे.
2.नागरी गरीब कुंटूंबातील व्यक्तींना उपजीविकेच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे,
3.बाजाराच्या औद्योगिक गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार, विविध क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन नागरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार व स्वंयरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
4.नागरी गरिबांच्या लघूउद्योगांना चालना देणे.
5.नागरी बेघर लोकांसाठी कायमस्वरूपी व मुलभूत सोयी सुविधा असलेल्या निवाऱ्याची सोय करणे.
6. नागरी फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या समस्या सोडवून त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे.

 

X